اخبار

خبر روز

کرسی ترویجی : "چارچوب روش شناختی برای آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان ها"

صاحب کرسی: دکتر جهانیار بامدادصوفی - ناقدان: دکتر مجتبی امیری ، دکتر بهروز رضایی منش - یکشنبه 2 دیماه ساعت 14 دانشکده مدیریت - سالن شورا

کرسی ترویجی : "نهادهای خوب؛ نهادهای کارا یانهادهای عادلانه؟ تبیین انتظارنهایی ازنهادهای اجتماعی"

صاحب نظر : آقای دکتر سیروس امیدوار - ناقدان : دکتر علی نصیری اقدم و دکتر محمد نعمتی - دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 12:15 - سالن شماره 2 - دانشکده اقتصاد

کرسی ترویجی : "شکوفایی یا فروپاشی تحلیلی نقادانه از نام گذاری عصر مملوکی-عثمانی"

صاحب کرسی: دکتر ربابه رمضانی - ناقدان: قادر پریز و هادی نظری منظم - سه شنبه 20 آذر97 ساعت 13 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

مراسم بزرگداشت روز پژوهش و علوم انسانی

مکان: سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی - زمان: 27 آذرماه 1397

کرسی ترویجی : "مدل بندی سوآپ نکول اعتباری براساس یک فرایند شدت لوی"

صاحب کرسی: دکتر نویده مدرسی - ناقدان: دکتر سعید رضاخواه و دکتر رضا پورطاهری - دوشنبه 26 آذر 97 ساعت 12:00 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - سالن همایش

کرسی ترویجی : "نقد عملکرد سيستم بانکی دراجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا"

صاحب کرسی: دکتر محمد رجائي‌باغ‌سيائي - ناقدان: دکتر حسین عیوضلو ، دکتر ولی اله سیف - چهارشنبه 28 آبان ساعت 14 دانشکده مدیریت - سالن شورا

همایش و نشست‌ها

کرسی ترویجی : "چارچوب روش شناختی برای آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان ها"

صاحب کرسی: دکتر جهانیار بامدادصوفی - ناقدان: دکتر مجتبی امیری ، دکتر بهروز رضایی منش - یکشنبه 2 دیماه ساعت 14 دانشکده مدیریت - سالن شورا

کرسی ترویجی : "نهادهای خوب؛ نهادهای کارا یانهادهای عادلانه؟ تبیین انتظارنهایی ازنهادهای اجتماعی"

صاحب نظر : آقای دکتر سیروس امیدوار - ناقدان : دکتر علی نصیری اقدم و دکتر محمد نعمتی - دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 12:15 - سالن شماره 2 - دانشکده اقتصاد

کرسی ترویجی : "شکوفایی یا فروپاشی تحلیلی نقادانه از نام گذاری عصر مملوکی-عثمانی"

صاحب کرسی: دکتر ربابه رمضانی - ناقدان: قادر پریز و هادی نظری منظم - سه شنبه 20 آذر97 ساعت 13 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

مراسم بزرگداشت روز پژوهش و علوم انسانی

مکان: سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی - زمان: 27 آذرماه 1397

کرسی ترویجی : "مدل بندی سوآپ نکول اعتباری براساس یک فرایند شدت لوی"

صاحب کرسی: دکتر نویده مدرسی - ناقدان: دکتر سعید رضاخواه و دکتر رضا پورطاهری - دوشنبه 26 آذر 97 ساعت 12:00 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - سالن همایش

کرسی ترویجی : "نقد عملکرد سيستم بانکی دراجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا"

صاحب کرسی: دکتر محمد رجائي‌باغ‌سيائي - ناقدان: دکتر حسین عیوضلو ، دکتر ولی اله سیف - چهارشنبه 28 آبان ساعت 14 دانشکده مدیریت - سالن شورا

کرسی

کرسی ترویجی : "چارچوب روش شناختی برای آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان ها"

صاحب کرسی: دکتر جهانیار بامدادصوفی - ناقدان: دکتر مجتبی امیری ، دکتر بهروز رضایی منش - یکشنبه 2 دیماه ساعت 14 دانشکده مدیریت - سالن شورا

کرسی ترویجی : "نهادهای خوب؛ نهادهای کارا یانهادهای عادلانه؟ تبیین انتظارنهایی ازنهادهای اجتماعی"

صاحب نظر : آقای دکتر سیروس امیدوار - ناقدان : دکتر علی نصیری اقدم و دکتر محمد نعمتی - دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 12:15 - سالن شماره 2 - دانشکده اقتصاد

کرسی ترویجی : "شکوفایی یا فروپاشی تحلیلی نقادانه از نام گذاری عصر مملوکی-عثمانی"

صاحب کرسی: دکتر ربابه رمضانی - ناقدان: قادر پریز و هادی نظری منظم - سه شنبه 20 آذر97 ساعت 13 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

مراسم بزرگداشت روز پژوهش و علوم انسانی

مکان: سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی - زمان: 27 آذرماه 1397

کرسی ترویجی : "مدل بندی سوآپ نکول اعتباری براساس یک فرایند شدت لوی"

صاحب کرسی: دکتر نویده مدرسی - ناقدان: دکتر سعید رضاخواه و دکتر رضا پورطاهری - دوشنبه 26 آذر 97 ساعت 12:00 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - سالن همایش

کرسی ترویجی : "نقد عملکرد سيستم بانکی دراجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا"

صاحب کرسی: دکتر محمد رجائي‌باغ‌سيائي - ناقدان: دکتر حسین عیوضلو ، دکتر ولی اله سیف - چهارشنبه 28 آبان ساعت 14 دانشکده مدیریت - سالن شورا

اخلاق در پژوهش

کرسی ترویجی : "چارچوب روش شناختی برای آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان ها"

صاحب کرسی: دکتر جهانیار بامدادصوفی - ناقدان: دکتر مجتبی امیری ، دکتر بهروز رضایی منش - یکشنبه 2 دیماه ساعت 14 دانشکده مدیریت - سالن شورا

کرسی ترویجی : "نهادهای خوب؛ نهادهای کارا یانهادهای عادلانه؟ تبیین انتظارنهایی ازنهادهای اجتماعی"

صاحب نظر : آقای دکتر سیروس امیدوار - ناقدان : دکتر علی نصیری اقدم و دکتر محمد نعمتی - دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 12:15 - سالن شماره 2 - دانشکده اقتصاد

کرسی ترویجی : "شکوفایی یا فروپاشی تحلیلی نقادانه از نام گذاری عصر مملوکی-عثمانی"

صاحب کرسی: دکتر ربابه رمضانی - ناقدان: قادر پریز و هادی نظری منظم - سه شنبه 20 آذر97 ساعت 13 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

مراسم بزرگداشت روز پژوهش و علوم انسانی

مکان: سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی - زمان: 27 آذرماه 1397

کرسی ترویجی : "مدل بندی سوآپ نکول اعتباری براساس یک فرایند شدت لوی"

صاحب کرسی: دکتر نویده مدرسی - ناقدان: دکتر سعید رضاخواه و دکتر رضا پورطاهری - دوشنبه 26 آذر 97 ساعت 12:00 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - سالن همایش

کرسی ترویجی : "نقد عملکرد سيستم بانکی دراجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا"

صاحب کرسی: دکتر محمد رجائي‌باغ‌سيائي - ناقدان: دکتر حسین عیوضلو ، دکتر ولی اله سیف - چهارشنبه 28 آبان ساعت 14 دانشکده مدیریت - سالن شورا

همکاری های بین الملل

کرسی ترویجی : "چارچوب روش شناختی برای آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان ها"

صاحب کرسی: دکتر جهانیار بامدادصوفی - ناقدان: دکتر مجتبی امیری ، دکتر بهروز رضایی منش - یکشنبه 2 دیماه ساعت 14 دانشکده مدیریت - سالن شورا

کرسی ترویجی : "نهادهای خوب؛ نهادهای کارا یانهادهای عادلانه؟ تبیین انتظارنهایی ازنهادهای اجتماعی"

صاحب نظر : آقای دکتر سیروس امیدوار - ناقدان : دکتر علی نصیری اقدم و دکتر محمد نعمتی - دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 12:15 - سالن شماره 2 - دانشکده اقتصاد

کرسی ترویجی : "شکوفایی یا فروپاشی تحلیلی نقادانه از نام گذاری عصر مملوکی-عثمانی"

صاحب کرسی: دکتر ربابه رمضانی - ناقدان: قادر پریز و هادی نظری منظم - سه شنبه 20 آذر97 ساعت 13 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

مراسم بزرگداشت روز پژوهش و علوم انسانی

مکان: سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی - زمان: 27 آذرماه 1397

کرسی ترویجی : "مدل بندی سوآپ نکول اعتباری براساس یک فرایند شدت لوی"

صاحب کرسی: دکتر نویده مدرسی - ناقدان: دکتر سعید رضاخواه و دکتر رضا پورطاهری - دوشنبه 26 آذر 97 ساعت 12:00 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - سالن همایش

کرسی ترویجی : "نقد عملکرد سيستم بانکی دراجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا"

صاحب کرسی: دکتر محمد رجائي‌باغ‌سيائي - ناقدان: دکتر حسین عیوضلو ، دکتر ولی اله سیف - چهارشنبه 28 آبان ساعت 14 دانشکده مدیریت - سالن شورا

دسترسی