• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی: «راهبرد توسعه مناطق روستایی کشور براساس برنامه ریزی مشارکتی»

تاریخ درج خبر: 1396/01/28 - ساعت درج خبر: ٠٨:٠٣ - شماره خبر: ٣١٥٠ - تعداد بازدید: 962


خروج