• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی: «زندآگاهی (هرمنوتیک) و فهم تاریخی»

تاریخ درج خبر: 1396/02/20 - ساعت درج خبر: ٠٩:٥١ - شماره خبر: ٣٤١٠ - تعداد بازدید: 1108


خروج