• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی: «نقد ترجمه کتاب مدیریت ریسک»

تاریخ درج خبر: 1396/03/22 - ساعت درج خبر: ٠٩:٠٥ - شماره خبر: ٣٦٥٩ - تعداد بازدید: 902


خروج