• همایش و نشست ها


راه اندازی سامانه نما توسط ایرانداک ، بررسی جایگاه علم و فناوری ایران در جهان

شاید همه شاخص‌های علم ، قناوری، و نوآوری به کار سیاستگذاری کشور نیاید ، چرا که برخی از آنها سوگیرانه ، بدون  کاربرد یا اینکه داده های روز آمد و درست کشور را در بر نداشته باشند، ولی این شاخصها و جایگاه کشور در آنها به خوبی و یکجا پایش و گزارش نمی‌شوند. از این رو نیز گاهی دریافت یکپارچه از وضعیت کشور شدنی نیست. گاه آمارهای گوناگون از یک شاخص گزارش می‌شود، و گاه برخی شاخص‌ها گزارش نمی شوند. این آشقتگی می تواند سیاستگذاران را از ماهیت و ارزش برخی از شاخصها دور کند یا آنها را به برخی از شاخصها بی باور سازد و این دو، تقش داده‌ها و شواهد را در تصمیم گیری و سیاستگذاری کاهش دهد و رشد و پیشرفت را در راستای برنامه‌ها و اسناد ملی دستخوش ناپایداری سازد.

برای پاسخ به این نیاز، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با پشتیبانی دبیرخانة شورای عالی علوم، تحقیقات، وفناوری سامانهٔ «جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)» را طراحی و راه اندازی کرده که کوششی برای شناسایی، توصیف و گزارش درست و روزآمد جایگاه کشور در شاخص‌های کلیدی جهانی علم، فناوری، و نوآوری است. «نما» ساختار و روش‌شناسی این شاخص‌ها را می‌گوید و امتیاز و رتبهٔ ایران را در ابعاد گوناگون آن‌ها گزارش می دهد.

مدیران، سیاستگذاران، و پژوهشگران علم، فناوری و نوآوری میتوانند با «نما» به گزارش بیش از به 70 شاخص جهانی دسترسی یابند و از آنها در تصمیم‌ گیری و سیاستگذاری و پژوهش بهره برذد. افزون یراین، در «نما» جایگاه ایران میان کشورهای منطقه و جهان گزارش می‌شود. از آنجایی که داده‌های تاریخی در برنامه ریزی‌ها کاربرد بسیاری دارند، روند جایگاه کشور در هر شاخص در چند سال گخشته نیز آمده است. «نما» با گردآوردن شاخص‌های گوناگون در کنار هم ابزاری برای کاربران می‌سازد که با آمیختن آنها دریافت بهتری از وضع موجود و روندها پیدا کنند.

 

تاریخ درج خبر: 1396/06/08 - ساعت درج خبر: ١٥:٢٥ - شماره خبر: ٤٠٤٦ - تعداد بازدید: 1087


خروج