• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : الگوهای بررسی وقایع ملّی با تأکید بر تجربه پلاسکو

تاریخ درج خبر: 1396/08/15 - ساعت درج خبر: ٢٣:٢٦ - شماره خبر: ٤٦١٠ - تعداد بازدید: 655


خروج