• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : " الگوی توسعه پایدار جامع و یکپارچه با تأکید بر قلمرو موضوعی، ساحت مکانی و محدوده زمانی "

تاریخ درج خبر: 1396/09/05 - ساعت درج خبر: ٠٨:١٨ - شماره خبر: ٤٧٧٩ - تعداد بازدید: 684


خروج