• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : " کاربرد عملگرهای خانواده OWA در تصمیم گیری چندگانه "

تاریخ درج خبر: 1396/09/07 - ساعت درج خبر: ٠٩:٣٥ - شماره خبر: ٤٧٩٤ - تعداد بازدید: 582


خروج