• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : " بازاندیشی سیستمیک در روش تحقیق مدیریت "

تاریخ درج خبر: 1396/09/14 - ساعت درج خبر: ١٠:٣٥ - شماره خبر: ٤٨٥٠ - تعداد بازدید: 616


خروج