• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : " آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان مطالعه موردی شاهنامه "

تاریخ درج خبر: 1396/12/14 - ساعت درج خبر: ١٥:١٠ - شماره خبر: ٥٦٩٩ - تعداد بازدید: 718


خروج