• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : " عناصر ضروری برنامه های سیاستی در حوزه علم، فناوری و نوآوری "

تاریخ درج خبر: 1397/02/05 - ساعت درج خبر: ١٤:٥٩ - شماره خبر: ٥٩٥٢ - تعداد بازدید: 477


خروج