• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : " عرضه و نقد ایده علمی - نقش دانشگاه ها در صلح سازی "

تاریخ درج خبر: 1397/02/17 - ساعت درج خبر: ١٠:١١ - شماره خبر: ٦٠٥٠ - تعداد بازدید: 418


خروج