اخبار

خبر روز

20سال حضور مقالات فارسی زبان در Scopus

افزایش انتشار مقالات در مجلات معتبر نمایه شده فارسی در پایگاه بین المللی اسکوپوس توانسته اند جایگاه و اهمیت زبان فارسی را بیش از پیش پر رنگ نشان دهند.

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در جامعه و صنعت

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت

نخستین مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی

برپایی مدرسۀ علوم شناختی جهت آشنایی و تعامل دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دکتری و اعضای هیأت علمی با صاحبنظران علوم شناختی کشور - کتابخانه مرکزی دانشگاه

کرسی ترویجی : "نقد نظریه پردازی چندسطحی در تئوری سازمان و مدیریت"

صاحب کرسی: دکترحامد دهقانان - ناقدان: دکترسیدمهدی الوانی و دکتر عباسعلی حاجی کریمی - شنبه 28مهر97 ساعت14 دانشکده مدیریت و حسابداری - سالن شورا

کرسی ترویجی : "مبتنی بودن نظام حکمت اشراقی بر نظریه وحدت شهود"

صاحب کرسی: دکترسعیدانواری - ناقدان: دکترحسن مرادی و دکتر محسن حبیبی - یکشنبه 15مهر97 ساعت10 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری

گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن فناوری آموزشی ایران همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری را برگزار می نمایند(23 آبان ماه 1397).

همایش و نشست‌ها

20سال حضور مقالات فارسی زبان در Scopus

افزایش انتشار مقالات در مجلات معتبر نمایه شده فارسی در پایگاه بین المللی اسکوپوس توانسته اند جایگاه و اهمیت زبان فارسی را بیش از پیش پر رنگ نشان دهند.

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در جامعه و صنعت

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت

نخستین مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی

برپایی مدرسۀ علوم شناختی جهت آشنایی و تعامل دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دکتری و اعضای هیأت علمی با صاحبنظران علوم شناختی کشور - کتابخانه مرکزی دانشگاه

کرسی ترویجی : "نقد نظریه پردازی چندسطحی در تئوری سازمان و مدیریت"

صاحب کرسی: دکترحامد دهقانان - ناقدان: دکترسیدمهدی الوانی و دکتر عباسعلی حاجی کریمی - شنبه 28مهر97 ساعت14 دانشکده مدیریت و حسابداری - سالن شورا

کرسی ترویجی : "مبتنی بودن نظام حکمت اشراقی بر نظریه وحدت شهود"

صاحب کرسی: دکترسعیدانواری - ناقدان: دکترحسن مرادی و دکتر محسن حبیبی - یکشنبه 15مهر97 ساعت10 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری

گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن فناوری آموزشی ایران همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری را برگزار می نمایند(23 آبان ماه 1397).

کرسی

20سال حضور مقالات فارسی زبان در Scopus

افزایش انتشار مقالات در مجلات معتبر نمایه شده فارسی در پایگاه بین المللی اسکوپوس توانسته اند جایگاه و اهمیت زبان فارسی را بیش از پیش پر رنگ نشان دهند.

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در جامعه و صنعت

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت

نخستین مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی

برپایی مدرسۀ علوم شناختی جهت آشنایی و تعامل دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دکتری و اعضای هیأت علمی با صاحبنظران علوم شناختی کشور - کتابخانه مرکزی دانشگاه

کرسی ترویجی : "نقد نظریه پردازی چندسطحی در تئوری سازمان و مدیریت"

صاحب کرسی: دکترحامد دهقانان - ناقدان: دکترسیدمهدی الوانی و دکتر عباسعلی حاجی کریمی - شنبه 28مهر97 ساعت14 دانشکده مدیریت و حسابداری - سالن شورا

کرسی ترویجی : "مبتنی بودن نظام حکمت اشراقی بر نظریه وحدت شهود"

صاحب کرسی: دکترسعیدانواری - ناقدان: دکترحسن مرادی و دکتر محسن حبیبی - یکشنبه 15مهر97 ساعت10 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری

گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن فناوری آموزشی ایران همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری را برگزار می نمایند(23 آبان ماه 1397).

اخلاق در پژوهش

20سال حضور مقالات فارسی زبان در Scopus

افزایش انتشار مقالات در مجلات معتبر نمایه شده فارسی در پایگاه بین المللی اسکوپوس توانسته اند جایگاه و اهمیت زبان فارسی را بیش از پیش پر رنگ نشان دهند.

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در جامعه و صنعت

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت

نخستین مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی

برپایی مدرسۀ علوم شناختی جهت آشنایی و تعامل دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دکتری و اعضای هیأت علمی با صاحبنظران علوم شناختی کشور - کتابخانه مرکزی دانشگاه

کرسی ترویجی : "نقد نظریه پردازی چندسطحی در تئوری سازمان و مدیریت"

صاحب کرسی: دکترحامد دهقانان - ناقدان: دکترسیدمهدی الوانی و دکتر عباسعلی حاجی کریمی - شنبه 28مهر97 ساعت14 دانشکده مدیریت و حسابداری - سالن شورا

کرسی ترویجی : "مبتنی بودن نظام حکمت اشراقی بر نظریه وحدت شهود"

صاحب کرسی: دکترسعیدانواری - ناقدان: دکترحسن مرادی و دکتر محسن حبیبی - یکشنبه 15مهر97 ساعت10 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری

گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن فناوری آموزشی ایران همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری را برگزار می نمایند(23 آبان ماه 1397).

همکاری های بین الملل

20سال حضور مقالات فارسی زبان در Scopus

افزایش انتشار مقالات در مجلات معتبر نمایه شده فارسی در پایگاه بین المللی اسکوپوس توانسته اند جایگاه و اهمیت زبان فارسی را بیش از پیش پر رنگ نشان دهند.

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در جامعه و صنعت

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت

نخستین مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی

برپایی مدرسۀ علوم شناختی جهت آشنایی و تعامل دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دکتری و اعضای هیأت علمی با صاحبنظران علوم شناختی کشور - کتابخانه مرکزی دانشگاه

کرسی ترویجی : "نقد نظریه پردازی چندسطحی در تئوری سازمان و مدیریت"

صاحب کرسی: دکترحامد دهقانان - ناقدان: دکترسیدمهدی الوانی و دکتر عباسعلی حاجی کریمی - شنبه 28مهر97 ساعت14 دانشکده مدیریت و حسابداری - سالن شورا

کرسی ترویجی : "مبتنی بودن نظام حکمت اشراقی بر نظریه وحدت شهود"

صاحب کرسی: دکترسعیدانواری - ناقدان: دکترحسن مرادی و دکتر محسن حبیبی - یکشنبه 15مهر97 ساعت10 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری

گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن فناوری آموزشی ایران همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری را برگزار می نمایند(23 آبان ماه 1397).

تب دانشگاه علامه

دسترسی