اخبار

خبر روز

کرسی ترویجی : «زمینه‌های سیاسی و اقتصادی پیدایش سواد مالی و بررسی آن در بورس اوراق بهادار تهران»

دکتر سعید اسلامی بیدگلی، سه شنبه 1395/10/28، ساعت 16:30، سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی بیمه اکو

چهارمین دوره ارتقای مهارت های پژوهشی اعضای هیأت علمی - جزیره کیش

چهارمین دوره ارتقای مهارت های پژوهشی اعضای هیأت علمی - مدیریت و روش تحقیق پیشرفته

اجلاس سراسری کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

دانشکده مدیریت و حسابداری - دوشنبه 13 دیماه 1395

کرسی ترویجی : " تأثیر پیوندهای تجاری و سیاسی بر عملکرد کسب و کار "

دکتر جمشید امانی - یکشنبه 95/10/05 ساعت 14 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : «الگوی جامع بین المللی سازی دانشگاه ایرانی»

دکتر علی خورسندي‌طاسكوه - دوشنبه 95/09/29 ساعت 10:30 الی 12 - سالن شورای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کرسی ترویجی : "نقش محوری اعتقادات ماورائی و دین در ایجاد و توسعه انقلابات پیشنهادی چایلد"

دکتر اکبر پورفرج - سه شنبه 95/09/28 - 11 الی 13 - سالن شورا دانشکده مدیریت و حسابداری

همایش و نشست‌ها

کرسی ترویجی : «زمینه‌های سیاسی و اقتصادی پیدایش سواد مالی و بررسی آن در بورس اوراق بهادار تهران»

دکتر سعید اسلامی بیدگلی، سه شنبه 1395/10/28، ساعت 16:30، سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی بیمه اکو

اجلاس سراسری کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

دانشکده مدیریت و حسابداری - دوشنبه 13 دیماه 1395

کرسی ترویجی : " تأثیر پیوندهای تجاری و سیاسی بر عملکرد کسب و کار "

دکتر جمشید امانی - یکشنبه 95/10/05 ساعت 14 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : «الگوی جامع بین المللی سازی دانشگاه ایرانی»

دکتر علی خورسندي‌طاسكوه - دوشنبه 95/09/29 ساعت 10:30 الی 12 - سالن شورای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کرسی ترویجی : "نقش محوری اعتقادات ماورائی و دین در ایجاد و توسعه انقلابات پیشنهادی چایلد"

دکتر اکبر پورفرج - سه شنبه 95/09/28 - 11 الی 13 - سالن شورا دانشکده مدیریت و حسابداری

کاهش ابعاد داده به روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)و کاربرد آن در پردازش تصویر

دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی - سه شنبه 95/10/07 - 12 الی 13 - سالن شماره 3 دانشکده اقتصاد

کرسی

کرسی ترویجی : «زمینه‌های سیاسی و اقتصادی پیدایش سواد مالی و بررسی آن در بورس اوراق بهادار تهران»

دکتر سعید اسلامی بیدگلی، سه شنبه 1395/10/28، ساعت 16:30، سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی بیمه اکو

اجلاس سراسری کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

دانشکده مدیریت و حسابداری - دوشنبه 13 دیماه 1395

کرسی ترویجی : " تأثیر پیوندهای تجاری و سیاسی بر عملکرد کسب و کار "

دکتر جمشید امانی - یکشنبه 95/10/05 ساعت 14 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : «الگوی جامع بین المللی سازی دانشگاه ایرانی»

دکتر علی خورسندي‌طاسكوه - دوشنبه 95/09/29 ساعت 10:30 الی 12 - سالن شورای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کرسی ترویجی : "نقش محوری اعتقادات ماورائی و دین در ایجاد و توسعه انقلابات پیشنهادی چایلد"

دکتر اکبر پورفرج - سه شنبه 95/09/28 - 11 الی 13 - سالن شورا دانشکده مدیریت و حسابداری

کاهش ابعاد داده به روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)و کاربرد آن در پردازش تصویر

دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی - سه شنبه 95/10/07 - 12 الی 13 - سالن شماره 3 دانشکده اقتصاد

اخلاق در پژوهش

کرسی ترویجی : «زمینه‌های سیاسی و اقتصادی پیدایش سواد مالی و بررسی آن در بورس اوراق بهادار تهران»

دکتر سعید اسلامی بیدگلی، سه شنبه 1395/10/28، ساعت 16:30، سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی بیمه اکو

اجلاس سراسری کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

دانشکده مدیریت و حسابداری - دوشنبه 13 دیماه 1395

کرسی ترویجی : " تأثیر پیوندهای تجاری و سیاسی بر عملکرد کسب و کار "

دکتر جمشید امانی - یکشنبه 95/10/05 ساعت 14 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : «الگوی جامع بین المللی سازی دانشگاه ایرانی»

دکتر علی خورسندي‌طاسكوه - دوشنبه 95/09/29 ساعت 10:30 الی 12 - سالن شورای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کرسی ترویجی : "نقش محوری اعتقادات ماورائی و دین در ایجاد و توسعه انقلابات پیشنهادی چایلد"

دکتر اکبر پورفرج - سه شنبه 95/09/28 - 11 الی 13 - سالن شورا دانشکده مدیریت و حسابداری

کاهش ابعاد داده به روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)و کاربرد آن در پردازش تصویر

دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی - سه شنبه 95/10/07 - 12 الی 13 - سالن شماره 3 دانشکده اقتصاد

همکاری های بین الملل

کرسی ترویجی : «زمینه‌های سیاسی و اقتصادی پیدایش سواد مالی و بررسی آن در بورس اوراق بهادار تهران»

دکتر سعید اسلامی بیدگلی، سه شنبه 1395/10/28، ساعت 16:30، سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی بیمه اکو

اجلاس سراسری کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

دانشکده مدیریت و حسابداری - دوشنبه 13 دیماه 1395

کرسی ترویجی : " تأثیر پیوندهای تجاری و سیاسی بر عملکرد کسب و کار "

دکتر جمشید امانی - یکشنبه 95/10/05 ساعت 14 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو

کرسی ترویجی : «الگوی جامع بین المللی سازی دانشگاه ایرانی»

دکتر علی خورسندي‌طاسكوه - دوشنبه 95/09/29 ساعت 10:30 الی 12 - سالن شورای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

کرسی ترویجی : "نقش محوری اعتقادات ماورائی و دین در ایجاد و توسعه انقلابات پیشنهادی چایلد"

دکتر اکبر پورفرج - سه شنبه 95/09/28 - 11 الی 13 - سالن شورا دانشکده مدیریت و حسابداری

کاهش ابعاد داده به روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)و کاربرد آن در پردازش تصویر

دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی - سه شنبه 95/10/07 - 12 الی 13 - سالن شماره 3 دانشکده اقتصاد

تب دانشگاه علامه

دسترسی