اخبار

خبر روز

شرکت های نوپا و استارتاپ ها هر روز بازارهای جدیدی را فتح می کنند و برای صادرات نیز نگاهی به بازارهای خارجی دارند

معاون علمی و فناروی ریاست‌جمهوری گفت:شرکت های نوپا و استارتاپ ها هر روز با ارائه ایده ها و خدمات نو در حال فتح بازارهای جدید هستند.

خروج فناوری از مراکز علمی و دانشگاهی در گرو تقاضا

تولید و خروج فناوری از مراکز علمی و دانشگاهی فقط در گرو وجود تقاضا و حمایت مالی است.

کرسی ترویجی : " الهی بودن قرآن فراتر از تحدی و اعجاز "

صاحب نظر : دکتر محمدکاظم شاکر - ناقدان : دکتر محسن حبیبی و دکتر محمدکاظم فرقانی - دوشنبه 7 اسفند 1396 ساعت 10:00 تا 12:00 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی : " نظریه های مطرح در رابطه بین دین و رسانه "

صاحب نظر : دکتر محسن حبیبی - ناقدان : دکتر عبدالله نصری و دکتر سیدمحمدمهدی موسوی مهر - یکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت 13:00 تا 15:00 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی "داربست بندی خبر"

صاحب نظر : دکتر عباس اسدی - ناقدان : دکتر رضا صابری و دکتر حسن مجیدی - سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 12:30 تا 14:00 سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

نسخه الکترونیکی آموزش Word 2010

نسخه الکترونیکی کتابچه «آموزش نرم‌افزار Word 2010 برای تدوین پایان‌نامه و رساله»

همایش و نشست‌ها

شرکت های نوپا و استارتاپ ها هر روز بازارهای جدیدی را فتح می کنند و برای صادرات نیز نگاهی به بازارهای خارجی دارند

معاون علمی و فناروی ریاست‌جمهوری گفت:شرکت های نوپا و استارتاپ ها هر روز با ارائه ایده ها و خدمات نو در حال فتح بازارهای جدید هستند.

خروج فناوری از مراکز علمی و دانشگاهی در گرو تقاضا

تولید و خروج فناوری از مراکز علمی و دانشگاهی فقط در گرو وجود تقاضا و حمایت مالی است.

کرسی ترویجی : " الهی بودن قرآن فراتر از تحدی و اعجاز "

صاحب نظر : دکتر محمدکاظم شاکر - ناقدان : دکتر محسن حبیبی و دکتر محمدکاظم فرقانی - دوشنبه 7 اسفند 1396 ساعت 10:00 تا 12:00 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی : " نظریه های مطرح در رابطه بین دین و رسانه "

صاحب نظر : دکتر محسن حبیبی - ناقدان : دکتر عبدالله نصری و دکتر سیدمحمدمهدی موسوی مهر - یکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت 13:00 تا 15:00 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی "داربست بندی خبر"

صاحب نظر : دکتر عباس اسدی - ناقدان : دکتر رضا صابری و دکتر حسن مجیدی - سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 12:30 تا 14:00 سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

نسخه الکترونیکی آموزش Word 2010

نسخه الکترونیکی کتابچه «آموزش نرم‌افزار Word 2010 برای تدوین پایان‌نامه و رساله»

کرسی

شرکت های نوپا و استارتاپ ها هر روز بازارهای جدیدی را فتح می کنند و برای صادرات نیز نگاهی به بازارهای خارجی دارند

معاون علمی و فناروی ریاست‌جمهوری گفت:شرکت های نوپا و استارتاپ ها هر روز با ارائه ایده ها و خدمات نو در حال فتح بازارهای جدید هستند.

خروج فناوری از مراکز علمی و دانشگاهی در گرو تقاضا

تولید و خروج فناوری از مراکز علمی و دانشگاهی فقط در گرو وجود تقاضا و حمایت مالی است.

کرسی ترویجی : " الهی بودن قرآن فراتر از تحدی و اعجاز "

صاحب نظر : دکتر محمدکاظم شاکر - ناقدان : دکتر محسن حبیبی و دکتر محمدکاظم فرقانی - دوشنبه 7 اسفند 1396 ساعت 10:00 تا 12:00 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی : " نظریه های مطرح در رابطه بین دین و رسانه "

صاحب نظر : دکتر محسن حبیبی - ناقدان : دکتر عبدالله نصری و دکتر سیدمحمدمهدی موسوی مهر - یکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت 13:00 تا 15:00 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی "داربست بندی خبر"

صاحب نظر : دکتر عباس اسدی - ناقدان : دکتر رضا صابری و دکتر حسن مجیدی - سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 12:30 تا 14:00 سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

نسخه الکترونیکی آموزش Word 2010

نسخه الکترونیکی کتابچه «آموزش نرم‌افزار Word 2010 برای تدوین پایان‌نامه و رساله»

اخلاق در پژوهش

شرکت های نوپا و استارتاپ ها هر روز بازارهای جدیدی را فتح می کنند و برای صادرات نیز نگاهی به بازارهای خارجی دارند

معاون علمی و فناروی ریاست‌جمهوری گفت:شرکت های نوپا و استارتاپ ها هر روز با ارائه ایده ها و خدمات نو در حال فتح بازارهای جدید هستند.

خروج فناوری از مراکز علمی و دانشگاهی در گرو تقاضا

تولید و خروج فناوری از مراکز علمی و دانشگاهی فقط در گرو وجود تقاضا و حمایت مالی است.

کرسی ترویجی : " الهی بودن قرآن فراتر از تحدی و اعجاز "

صاحب نظر : دکتر محمدکاظم شاکر - ناقدان : دکتر محسن حبیبی و دکتر محمدکاظم فرقانی - دوشنبه 7 اسفند 1396 ساعت 10:00 تا 12:00 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی : " نظریه های مطرح در رابطه بین دین و رسانه "

صاحب نظر : دکتر محسن حبیبی - ناقدان : دکتر عبدالله نصری و دکتر سیدمحمدمهدی موسوی مهر - یکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت 13:00 تا 15:00 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی "داربست بندی خبر"

صاحب نظر : دکتر عباس اسدی - ناقدان : دکتر رضا صابری و دکتر حسن مجیدی - سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 12:30 تا 14:00 سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

نسخه الکترونیکی آموزش Word 2010

نسخه الکترونیکی کتابچه «آموزش نرم‌افزار Word 2010 برای تدوین پایان‌نامه و رساله»

همکاری های بین الملل

شرکت های نوپا و استارتاپ ها هر روز بازارهای جدیدی را فتح می کنند و برای صادرات نیز نگاهی به بازارهای خارجی دارند

معاون علمی و فناروی ریاست‌جمهوری گفت:شرکت های نوپا و استارتاپ ها هر روز با ارائه ایده ها و خدمات نو در حال فتح بازارهای جدید هستند.

خروج فناوری از مراکز علمی و دانشگاهی در گرو تقاضا

تولید و خروج فناوری از مراکز علمی و دانشگاهی فقط در گرو وجود تقاضا و حمایت مالی است.

کرسی ترویجی : " الهی بودن قرآن فراتر از تحدی و اعجاز "

صاحب نظر : دکتر محمدکاظم شاکر - ناقدان : دکتر محسن حبیبی و دکتر محمدکاظم فرقانی - دوشنبه 7 اسفند 1396 ساعت 10:00 تا 12:00 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی : " نظریه های مطرح در رابطه بین دین و رسانه "

صاحب نظر : دکتر محسن حبیبی - ناقدان : دکتر عبدالله نصری و دکتر سیدمحمدمهدی موسوی مهر - یکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت 13:00 تا 15:00 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

کرسی ترویجی "داربست بندی خبر"

صاحب نظر : دکتر عباس اسدی - ناقدان : دکتر رضا صابری و دکتر حسن مجیدی - سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 12:30 تا 14:00 سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

نسخه الکترونیکی آموزش Word 2010

نسخه الکترونیکی کتابچه «آموزش نرم‌افزار Word 2010 برای تدوین پایان‌نامه و رساله»

تب دانشگاه علامه

دسترسی