فرم ها و شیوه نامه های دانشجویان


فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری


شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش‌های بین‌المللی


شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کارگاه‌های علمی بین‌المللی


دوره کوتاه مدت دانش افزایی گروه­های دانشجویی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارجی


سفرهاي كوتاه مدت علمي دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارائة مقاله در همايش‌هاي بين‌المللي خارجی


شرکت دانشجویان در کارگاه ، المپیاد و دوره های  آموزشی- پژوهشی در سطح بین المللی


فرم ها و شیوه نامه های اعضای هیأت علمی


فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی


بازدید اعضای هیات علمی از مراکز آموزشی و پژوهشی بین‌المللی


سفرهاي كوتاه مدت علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه جهت شرکت در همايش هاي بين‌المللي خارج از كشور به منظور ارائه مقاله


دوره های دانش افزایی اعضای هیأت علمی


شركت اعضاي هيات علمي در كارگاه ها و دوره هاي كوتاه مدت آموزشي- پژوهشي بين المللي


برگزاری نشست های بین المللی


برگزاری کارگاه بین المللی


برگزاری همایش بین المللی


پرسشنامه فرصت مطالعاتی


شیوه نامه پژوهش های مشترک بین المللی