اخبار

خبر روز

گزارش ایرانداک از دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان نامه و رساله ها

رتبه دوم دانشگاه علامه طباطبائی در همکاری مستمر با سامانه همانندجوی ایرانداک طی سال تحصیلی 97-1396

نشست تخصصی بررسی «سند پایۀ الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت»

باحضور: دکتر مصباحی مقدم، از اندیشکدۀ اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، دکتر موحدی، دبیراندیشکده، دکتر طائی و جمعی از استادان و صاحب نظران حوزۀ اقتصاد

نشست صمیمانه مدیران و کارشناسان پژوهشی دانشگاه

23دیماه97مراسم تقدیر از فعالان حوزه پژوهش دانشگاه در تالاراجتماعات کتابخانه مرکزی باسخنرانی معاون محترم پژوهشی، مدیرامورپژوهشی و بیان نظرات کارشناسان، برگزارشد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهراء آماده ارائه خدمات به دانشجویان و پژوهشگران

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهراء آماده ارائه خدمات به دانشجویان و پژوهشگران با تخفیف 50% در ایام فجر

راهنمای هویت دیداری دانشگاه

ارائه محتوای دانشگاه با هویت دیداری منحصر به فرد و یکپارچه برای هر شخصی که به نحوی مخاطب و در تعامل با دانشگاه علامه طباطبائی است .

نخستین مدرسه پائیزه علوم شناختی

نخستین مدرسۀ علوم شناختی با هدف آشنایی دانشجویان، دانش‌آموختگان دکتری و اعضای هیأت علمی دانشگاه با صاحبنظران علوم شناختی کشور برگزار شد.

همایش و نشست‌ها

گزارش ایرانداک از دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان نامه و رساله ها

رتبه دوم دانشگاه علامه طباطبائی در همکاری مستمر با سامانه همانندجوی ایرانداک طی سال تحصیلی 97-1396

نشست تخصصی بررسی «سند پایۀ الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت»

باحضور: دکتر مصباحی مقدم، از اندیشکدۀ اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، دکتر موحدی، دبیراندیشکده، دکتر طائی و جمعی از استادان و صاحب نظران حوزۀ اقتصاد

نشست صمیمانه مدیران و کارشناسان پژوهشی دانشگاه

23دیماه97مراسم تقدیر از فعالان حوزه پژوهش دانشگاه در تالاراجتماعات کتابخانه مرکزی باسخنرانی معاون محترم پژوهشی، مدیرامورپژوهشی و بیان نظرات کارشناسان، برگزارشد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهراء آماده ارائه خدمات به دانشجویان و پژوهشگران

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهراء آماده ارائه خدمات به دانشجویان و پژوهشگران با تخفیف 50% در ایام فجر

راهنمای هویت دیداری دانشگاه

ارائه محتوای دانشگاه با هویت دیداری منحصر به فرد و یکپارچه برای هر شخصی که به نحوی مخاطب و در تعامل با دانشگاه علامه طباطبائی است .

نخستین مدرسه پائیزه علوم شناختی

نخستین مدرسۀ علوم شناختی با هدف آشنایی دانشجویان، دانش‌آموختگان دکتری و اعضای هیأت علمی دانشگاه با صاحبنظران علوم شناختی کشور برگزار شد.

کرسی

گزارش ایرانداک از دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان نامه و رساله ها

رتبه دوم دانشگاه علامه طباطبائی در همکاری مستمر با سامانه همانندجوی ایرانداک طی سال تحصیلی 97-1396

نشست تخصصی بررسی «سند پایۀ الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت»

باحضور: دکتر مصباحی مقدم، از اندیشکدۀ اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، دکتر موحدی، دبیراندیشکده، دکتر طائی و جمعی از استادان و صاحب نظران حوزۀ اقتصاد

نشست صمیمانه مدیران و کارشناسان پژوهشی دانشگاه

23دیماه97مراسم تقدیر از فعالان حوزه پژوهش دانشگاه در تالاراجتماعات کتابخانه مرکزی باسخنرانی معاون محترم پژوهشی، مدیرامورپژوهشی و بیان نظرات کارشناسان، برگزارشد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهراء آماده ارائه خدمات به دانشجویان و پژوهشگران

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهراء آماده ارائه خدمات به دانشجویان و پژوهشگران با تخفیف 50% در ایام فجر

راهنمای هویت دیداری دانشگاه

ارائه محتوای دانشگاه با هویت دیداری منحصر به فرد و یکپارچه برای هر شخصی که به نحوی مخاطب و در تعامل با دانشگاه علامه طباطبائی است .

نخستین مدرسه پائیزه علوم شناختی

نخستین مدرسۀ علوم شناختی با هدف آشنایی دانشجویان، دانش‌آموختگان دکتری و اعضای هیأت علمی دانشگاه با صاحبنظران علوم شناختی کشور برگزار شد.

اخلاق در پژوهش

گزارش ایرانداک از دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان نامه و رساله ها

رتبه دوم دانشگاه علامه طباطبائی در همکاری مستمر با سامانه همانندجوی ایرانداک طی سال تحصیلی 97-1396

نشست تخصصی بررسی «سند پایۀ الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت»

باحضور: دکتر مصباحی مقدم، از اندیشکدۀ اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، دکتر موحدی، دبیراندیشکده، دکتر طائی و جمعی از استادان و صاحب نظران حوزۀ اقتصاد

نشست صمیمانه مدیران و کارشناسان پژوهشی دانشگاه

23دیماه97مراسم تقدیر از فعالان حوزه پژوهش دانشگاه در تالاراجتماعات کتابخانه مرکزی باسخنرانی معاون محترم پژوهشی، مدیرامورپژوهشی و بیان نظرات کارشناسان، برگزارشد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهراء آماده ارائه خدمات به دانشجویان و پژوهشگران

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهراء آماده ارائه خدمات به دانشجویان و پژوهشگران با تخفیف 50% در ایام فجر

راهنمای هویت دیداری دانشگاه

ارائه محتوای دانشگاه با هویت دیداری منحصر به فرد و یکپارچه برای هر شخصی که به نحوی مخاطب و در تعامل با دانشگاه علامه طباطبائی است .

نخستین مدرسه پائیزه علوم شناختی

نخستین مدرسۀ علوم شناختی با هدف آشنایی دانشجویان، دانش‌آموختگان دکتری و اعضای هیأت علمی دانشگاه با صاحبنظران علوم شناختی کشور برگزار شد.

همکاری های بین الملل

گزارش ایرانداک از دانشگاه های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان نامه و رساله ها

رتبه دوم دانشگاه علامه طباطبائی در همکاری مستمر با سامانه همانندجوی ایرانداک طی سال تحصیلی 97-1396

نشست تخصصی بررسی «سند پایۀ الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت»

باحضور: دکتر مصباحی مقدم، از اندیشکدۀ اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، دکتر موحدی، دبیراندیشکده، دکتر طائی و جمعی از استادان و صاحب نظران حوزۀ اقتصاد

نشست صمیمانه مدیران و کارشناسان پژوهشی دانشگاه

23دیماه97مراسم تقدیر از فعالان حوزه پژوهش دانشگاه در تالاراجتماعات کتابخانه مرکزی باسخنرانی معاون محترم پژوهشی، مدیرامورپژوهشی و بیان نظرات کارشناسان، برگزارشد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهراء آماده ارائه خدمات به دانشجویان و پژوهشگران

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهراء آماده ارائه خدمات به دانشجویان و پژوهشگران با تخفیف 50% در ایام فجر

راهنمای هویت دیداری دانشگاه

ارائه محتوای دانشگاه با هویت دیداری منحصر به فرد و یکپارچه برای هر شخصی که به نحوی مخاطب و در تعامل با دانشگاه علامه طباطبائی است .

نخستین مدرسه پائیزه علوم شناختی

نخستین مدرسۀ علوم شناختی با هدف آشنایی دانشجویان، دانش‌آموختگان دکتری و اعضای هیأت علمی دانشگاه با صاحبنظران علوم شناختی کشور برگزار شد.

دسترسی