اخبار

خبر روز

رویداد ایده های نوآورانه و استارتاپ های اجتماعی

مرکز نوآوری اجتماعی با استفاده از روش های نو، راه حل های لازم برای حل آسیب های اجتماعی را با استفاده از ظرفیت فکری و دانش متخصصان و صاحبان ایده شناسایی کرده است.

کرسی ترویجی : "جنبه های گویش شناخت ترجمه ای نویافته از دست نوشت قرن 6 قرآن مجید"

صاحب کرسی: دکترغلامرضا مستعلی پارسا - ناقدان: دکترمحمد امیرجلالی و دکتر محمد صاحبی - سه شنبه 22 آبان97 ساعت 15 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

کرسی ترویجی : "تحلیل سیستمی مفهوم تقوا در قرآن"

صاحب کرسی: دکتر وجه اله قربانی زاده - ناقدان: دکترپیام حنفی زاده ، دکتر وحید خاشعی و دکتر حسن علی اکبری - دوشنبه 14 آبان ساعت 13 دانشکده مدیریت - سالن شورا

کرسی ترویجی : "مدل سازی زبانی مبتنی بر شبکه های عصبی"

صاحب کرسی: دکتر محمدبحرانی - ناقدان: دکتر حسین صامتی و دکتر آزاده میرزایی - شنبه 19 آبان 97 ساعت11:30 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - سالن همایش

همایش ملی یادمان علامه طباطبائی با تاکید بر تشیع و مختصات آن

این همایش 21 آبان در کتابخانه مرکزی دانشگاه باحضور شاگردان ممتاز علامه و همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، انجمن آثار و مفاخرملی، مجمع عالی حکمت، بنیادحکمت صدرا و موسسه حکمت برگزار می گردد.

مسابقات موت کورت دیوان عدالت اداری

انجمن علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دیوان عدالت اداری و موت آکادمی برگزار می کند.(دانشجویان تمامی مقاطع حقوق یا فقه و حقوق درقالب تیم های 3 نفره و 1 مربی)

همایش و نشست‌ها

رویداد ایده های نوآورانه و استارتاپ های اجتماعی

مرکز نوآوری اجتماعی با استفاده از روش های نو، راه حل های لازم برای حل آسیب های اجتماعی را با استفاده از ظرفیت فکری و دانش متخصصان و صاحبان ایده شناسایی کرده است.

کرسی ترویجی : "جنبه های گویش شناخت ترجمه ای نویافته از دست نوشت قرن 6 قرآن مجید"

صاحب کرسی: دکترغلامرضا مستعلی پارسا - ناقدان: دکترمحمد امیرجلالی و دکتر محمد صاحبی - سه شنبه 22 آبان97 ساعت 15 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

کرسی ترویجی : "تحلیل سیستمی مفهوم تقوا در قرآن"

صاحب کرسی: دکتر وجه اله قربانی زاده - ناقدان: دکترپیام حنفی زاده ، دکتر وحید خاشعی و دکتر حسن علی اکبری - دوشنبه 14 آبان ساعت 13 دانشکده مدیریت - سالن شورا

کرسی ترویجی : "مدل سازی زبانی مبتنی بر شبکه های عصبی"

صاحب کرسی: دکتر محمدبحرانی - ناقدان: دکتر حسین صامتی و دکتر آزاده میرزایی - شنبه 19 آبان 97 ساعت11:30 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - سالن همایش

همایش ملی یادمان علامه طباطبائی با تاکید بر تشیع و مختصات آن

این همایش 21 آبان در کتابخانه مرکزی دانشگاه باحضور شاگردان ممتاز علامه و همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، انجمن آثار و مفاخرملی، مجمع عالی حکمت، بنیادحکمت صدرا و موسسه حکمت برگزار می گردد.

مسابقات موت کورت دیوان عدالت اداری

انجمن علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دیوان عدالت اداری و موت آکادمی برگزار می کند.(دانشجویان تمامی مقاطع حقوق یا فقه و حقوق درقالب تیم های 3 نفره و 1 مربی)

کرسی

رویداد ایده های نوآورانه و استارتاپ های اجتماعی

مرکز نوآوری اجتماعی با استفاده از روش های نو، راه حل های لازم برای حل آسیب های اجتماعی را با استفاده از ظرفیت فکری و دانش متخصصان و صاحبان ایده شناسایی کرده است.

کرسی ترویجی : "جنبه های گویش شناخت ترجمه ای نویافته از دست نوشت قرن 6 قرآن مجید"

صاحب کرسی: دکترغلامرضا مستعلی پارسا - ناقدان: دکترمحمد امیرجلالی و دکتر محمد صاحبی - سه شنبه 22 آبان97 ساعت 15 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

کرسی ترویجی : "تحلیل سیستمی مفهوم تقوا در قرآن"

صاحب کرسی: دکتر وجه اله قربانی زاده - ناقدان: دکترپیام حنفی زاده ، دکتر وحید خاشعی و دکتر حسن علی اکبری - دوشنبه 14 آبان ساعت 13 دانشکده مدیریت - سالن شورا

کرسی ترویجی : "مدل سازی زبانی مبتنی بر شبکه های عصبی"

صاحب کرسی: دکتر محمدبحرانی - ناقدان: دکتر حسین صامتی و دکتر آزاده میرزایی - شنبه 19 آبان 97 ساعت11:30 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - سالن همایش

همایش ملی یادمان علامه طباطبائی با تاکید بر تشیع و مختصات آن

این همایش 21 آبان در کتابخانه مرکزی دانشگاه باحضور شاگردان ممتاز علامه و همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، انجمن آثار و مفاخرملی، مجمع عالی حکمت، بنیادحکمت صدرا و موسسه حکمت برگزار می گردد.

مسابقات موت کورت دیوان عدالت اداری

انجمن علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دیوان عدالت اداری و موت آکادمی برگزار می کند.(دانشجویان تمامی مقاطع حقوق یا فقه و حقوق درقالب تیم های 3 نفره و 1 مربی)

اخلاق در پژوهش

رویداد ایده های نوآورانه و استارتاپ های اجتماعی

مرکز نوآوری اجتماعی با استفاده از روش های نو، راه حل های لازم برای حل آسیب های اجتماعی را با استفاده از ظرفیت فکری و دانش متخصصان و صاحبان ایده شناسایی کرده است.

کرسی ترویجی : "جنبه های گویش شناخت ترجمه ای نویافته از دست نوشت قرن 6 قرآن مجید"

صاحب کرسی: دکترغلامرضا مستعلی پارسا - ناقدان: دکترمحمد امیرجلالی و دکتر محمد صاحبی - سه شنبه 22 آبان97 ساعت 15 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

کرسی ترویجی : "تحلیل سیستمی مفهوم تقوا در قرآن"

صاحب کرسی: دکتر وجه اله قربانی زاده - ناقدان: دکترپیام حنفی زاده ، دکتر وحید خاشعی و دکتر حسن علی اکبری - دوشنبه 14 آبان ساعت 13 دانشکده مدیریت - سالن شورا

کرسی ترویجی : "مدل سازی زبانی مبتنی بر شبکه های عصبی"

صاحب کرسی: دکتر محمدبحرانی - ناقدان: دکتر حسین صامتی و دکتر آزاده میرزایی - شنبه 19 آبان 97 ساعت11:30 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - سالن همایش

همایش ملی یادمان علامه طباطبائی با تاکید بر تشیع و مختصات آن

این همایش 21 آبان در کتابخانه مرکزی دانشگاه باحضور شاگردان ممتاز علامه و همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، انجمن آثار و مفاخرملی، مجمع عالی حکمت، بنیادحکمت صدرا و موسسه حکمت برگزار می گردد.

مسابقات موت کورت دیوان عدالت اداری

انجمن علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دیوان عدالت اداری و موت آکادمی برگزار می کند.(دانشجویان تمامی مقاطع حقوق یا فقه و حقوق درقالب تیم های 3 نفره و 1 مربی)

همکاری های بین الملل

رویداد ایده های نوآورانه و استارتاپ های اجتماعی

مرکز نوآوری اجتماعی با استفاده از روش های نو، راه حل های لازم برای حل آسیب های اجتماعی را با استفاده از ظرفیت فکری و دانش متخصصان و صاحبان ایده شناسایی کرده است.

کرسی ترویجی : "جنبه های گویش شناخت ترجمه ای نویافته از دست نوشت قرن 6 قرآن مجید"

صاحب کرسی: دکترغلامرضا مستعلی پارسا - ناقدان: دکترمحمد امیرجلالی و دکتر محمد صاحبی - سه شنبه 22 آبان97 ساعت 15 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری

کرسی ترویجی : "تحلیل سیستمی مفهوم تقوا در قرآن"

صاحب کرسی: دکتر وجه اله قربانی زاده - ناقدان: دکترپیام حنفی زاده ، دکتر وحید خاشعی و دکتر حسن علی اکبری - دوشنبه 14 آبان ساعت 13 دانشکده مدیریت - سالن شورا

کرسی ترویجی : "مدل سازی زبانی مبتنی بر شبکه های عصبی"

صاحب کرسی: دکتر محمدبحرانی - ناقدان: دکتر حسین صامتی و دکتر آزاده میرزایی - شنبه 19 آبان 97 ساعت11:30 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - سالن همایش

همایش ملی یادمان علامه طباطبائی با تاکید بر تشیع و مختصات آن

این همایش 21 آبان در کتابخانه مرکزی دانشگاه باحضور شاگردان ممتاز علامه و همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، انجمن آثار و مفاخرملی، مجمع عالی حکمت، بنیادحکمت صدرا و موسسه حکمت برگزار می گردد.

مسابقات موت کورت دیوان عدالت اداری

انجمن علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دیوان عدالت اداری و موت آکادمی برگزار می کند.(دانشجویان تمامی مقاطع حقوق یا فقه و حقوق درقالب تیم های 3 نفره و 1 مربی)

دسترسی