اخبار

خبر روز

کرسی ترویجی : " مقایسه پردازش داده با استفاده از یادگیری آماری و یادگیری ماشین "

صاحب نظر : دکتر فرزاد اسکندری - ناقدان : دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی و دکتر مرتضی امینی - یکشنبه 6 خرداد 97 ساعت 11:30 - سالن شماره 2 دانشکده علوم ریاضی و رایانه

کرسی ترویجی : " سبک تئوفانی در داستان های قرآن "

صاحب نظر : دکتر عباس اشـرفـی - ناقدان : دکتر محمود کریمی و دکتر امیر نصری - چهارشنبه 2 خرداد ساعت 11:30 تا 13 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی اتاق 222

کرسی ترویجی : " انسان و معنا در ارتباطات انسانی "

صاحب نظر : دکتر رضا صابری - ناقدان : دکتر محمدرضا رسولی و دکتر علی اصغر کیا - دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ساعت 12:00 - سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

مراسم تجلیل و معارفه مدیریت امورپژوهشی دانشگاه

شنبه 29 اردیبهشت 1397 مراسم تجلیل دکتر عبدالساده نیسی و معارفه دکتر علی خورسندی مدیریت امورپژوهشی دانشگاه

فراخوان حمایت از پژوهشگران - صندوق علمی مشترک راه ابریشم

صندوق علمی مشترک راه ابریشم(SRSF) در سومین سال اجرای خود از فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققین ایرانی و محققین آکادمی علوم چین (CAS) حمایت به عمل می آورد.

دکتر دلاور نخستین استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

اعطای نشان به پروفسور علی دلاور، عضو هیئت علمی گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به عنوان نخستین استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

همایش و نشست‌ها

کرسی ترویجی : " مقایسه پردازش داده با استفاده از یادگیری آماری و یادگیری ماشین "

صاحب نظر : دکتر فرزاد اسکندری - ناقدان : دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی و دکتر مرتضی امینی - یکشنبه 6 خرداد 97 ساعت 11:30 - سالن شماره 2 دانشکده علوم ریاضی و رایانه

کرسی ترویجی : " سبک تئوفانی در داستان های قرآن "

صاحب نظر : دکتر عباس اشـرفـی - ناقدان : دکتر محمود کریمی و دکتر امیر نصری - چهارشنبه 2 خرداد ساعت 11:30 تا 13 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی اتاق 222

کرسی ترویجی : " انسان و معنا در ارتباطات انسانی "

صاحب نظر : دکتر رضا صابری - ناقدان : دکتر محمدرضا رسولی و دکتر علی اصغر کیا - دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ساعت 12:00 - سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

مراسم تجلیل و معارفه مدیریت امورپژوهشی دانشگاه

شنبه 29 اردیبهشت 1397 مراسم تجلیل دکتر عبدالساده نیسی و معارفه دکتر علی خورسندی مدیریت امورپژوهشی دانشگاه

فراخوان حمایت از پژوهشگران - صندوق علمی مشترک راه ابریشم

صندوق علمی مشترک راه ابریشم(SRSF) در سومین سال اجرای خود از فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققین ایرانی و محققین آکادمی علوم چین (CAS) حمایت به عمل می آورد.

دکتر دلاور نخستین استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

اعطای نشان به پروفسور علی دلاور، عضو هیئت علمی گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به عنوان نخستین استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

کرسی

کرسی ترویجی : " مقایسه پردازش داده با استفاده از یادگیری آماری و یادگیری ماشین "

صاحب نظر : دکتر فرزاد اسکندری - ناقدان : دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی و دکتر مرتضی امینی - یکشنبه 6 خرداد 97 ساعت 11:30 - سالن شماره 2 دانشکده علوم ریاضی و رایانه

کرسی ترویجی : " سبک تئوفانی در داستان های قرآن "

صاحب نظر : دکتر عباس اشـرفـی - ناقدان : دکتر محمود کریمی و دکتر امیر نصری - چهارشنبه 2 خرداد ساعت 11:30 تا 13 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی اتاق 222

کرسی ترویجی : " انسان و معنا در ارتباطات انسانی "

صاحب نظر : دکتر رضا صابری - ناقدان : دکتر محمدرضا رسولی و دکتر علی اصغر کیا - دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ساعت 12:00 - سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

مراسم تجلیل و معارفه مدیریت امورپژوهشی دانشگاه

شنبه 29 اردیبهشت 1397 مراسم تجلیل دکتر عبدالساده نیسی و معارفه دکتر علی خورسندی مدیریت امورپژوهشی دانشگاه

فراخوان حمایت از پژوهشگران - صندوق علمی مشترک راه ابریشم

صندوق علمی مشترک راه ابریشم(SRSF) در سومین سال اجرای خود از فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققین ایرانی و محققین آکادمی علوم چین (CAS) حمایت به عمل می آورد.

دکتر دلاور نخستین استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

اعطای نشان به پروفسور علی دلاور، عضو هیئت علمی گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به عنوان نخستین استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

اخلاق در پژوهش

کرسی ترویجی : " مقایسه پردازش داده با استفاده از یادگیری آماری و یادگیری ماشین "

صاحب نظر : دکتر فرزاد اسکندری - ناقدان : دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی و دکتر مرتضی امینی - یکشنبه 6 خرداد 97 ساعت 11:30 - سالن شماره 2 دانشکده علوم ریاضی و رایانه

کرسی ترویجی : " سبک تئوفانی در داستان های قرآن "

صاحب نظر : دکتر عباس اشـرفـی - ناقدان : دکتر محمود کریمی و دکتر امیر نصری - چهارشنبه 2 خرداد ساعت 11:30 تا 13 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی اتاق 222

کرسی ترویجی : " انسان و معنا در ارتباطات انسانی "

صاحب نظر : دکتر رضا صابری - ناقدان : دکتر محمدرضا رسولی و دکتر علی اصغر کیا - دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ساعت 12:00 - سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

مراسم تجلیل و معارفه مدیریت امورپژوهشی دانشگاه

شنبه 29 اردیبهشت 1397 مراسم تجلیل دکتر عبدالساده نیسی و معارفه دکتر علی خورسندی مدیریت امورپژوهشی دانشگاه

فراخوان حمایت از پژوهشگران - صندوق علمی مشترک راه ابریشم

صندوق علمی مشترک راه ابریشم(SRSF) در سومین سال اجرای خود از فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققین ایرانی و محققین آکادمی علوم چین (CAS) حمایت به عمل می آورد.

دکتر دلاور نخستین استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

اعطای نشان به پروفسور علی دلاور، عضو هیئت علمی گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به عنوان نخستین استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

همکاری های بین الملل

کرسی ترویجی : " مقایسه پردازش داده با استفاده از یادگیری آماری و یادگیری ماشین "

صاحب نظر : دکتر فرزاد اسکندری - ناقدان : دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی و دکتر مرتضی امینی - یکشنبه 6 خرداد 97 ساعت 11:30 - سالن شماره 2 دانشکده علوم ریاضی و رایانه

کرسی ترویجی : " سبک تئوفانی در داستان های قرآن "

صاحب نظر : دکتر عباس اشـرفـی - ناقدان : دکتر محمود کریمی و دکتر امیر نصری - چهارشنبه 2 خرداد ساعت 11:30 تا 13 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی اتاق 222

کرسی ترویجی : " انسان و معنا در ارتباطات انسانی "

صاحب نظر : دکتر رضا صابری - ناقدان : دکتر محمدرضا رسولی و دکتر علی اصغر کیا - دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ساعت 12:00 - سالن شورای دانشکده علوم ارتباطات

مراسم تجلیل و معارفه مدیریت امورپژوهشی دانشگاه

شنبه 29 اردیبهشت 1397 مراسم تجلیل دکتر عبدالساده نیسی و معارفه دکتر علی خورسندی مدیریت امورپژوهشی دانشگاه

فراخوان حمایت از پژوهشگران - صندوق علمی مشترک راه ابریشم

صندوق علمی مشترک راه ابریشم(SRSF) در سومین سال اجرای خود از فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققین ایرانی و محققین آکادمی علوم چین (CAS) حمایت به عمل می آورد.

دکتر دلاور نخستین استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

اعطای نشان به پروفسور علی دلاور، عضو هیئت علمی گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به عنوان نخستین استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

تب دانشگاه علامه

دسترسی