نام و نام خانوادگی: عبدالساده نیسی

مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی کاربردی

ایمیل: a_neisy@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737563

مدیر امور پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی