نام و نام خانوادگی: آقای دکتر عبدالساده نیسی

مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی کاربردی

ایمیل: a_neisy@atu.ac.ir


 

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


معاون مدیر: آقای علی اکبر فتح اللهی

مسئول دفتر: آقای هادی خسروجردی

شماره تماس: 44737563