سمت نام و نام خانوادگی وظایف و مسئولیت ها شماره تماس مستقیم شماره تماس داخلی
رئیس گروه خانم دکتر نهال ریاضی نظارت بر مراکز پژوهشی، مرکز رشد و کارآفرینی و تفاهم نامه ها 44737635 116
کارشناس مسئول خانم گلپر مهرابی گرنت اساتید، طرح های دانشگاهی، کمیته ارتقای توانمندی های پژوهشی اعضای هیات علمی 44737570 2146
کارشناس مسئول آقای علیرضا ترابی سامانه همایش ها، تخلفات پژوهشی، سایت معاونت پژوهشی 44737563 2487
کارشناس مسئول خانم الهام میرتهامی دکتری پژوهش محور 44737570 2147
کارشناس خانم رکسانا شمسایی طرح های دانشکده ای، سامانه همایش ها 44737563 2139
کارشناس خانم شادی الواری کرسی های ترویجی و نظریه پردازی، صدور مجوز دفاع دانشجویان دکتری 44737570 2136
کارشناس خانم مهشید صفایی هسته های پژوهشی، شورای مدیران معاونت پژوهشی 44737635 2116
کارشناس خانم فاطمه همایونی قطب های علمی، نشست های کمک دانشگاه به حل مشکلات کشور، سامانه نخبگان پژوهشی، روابط عمومی معاونت پژوهشی 44737570 2147
کارشناس خانم محدثه ضیاچی سامانه پژوهشی اساتید، سایت معاونت پژوهشی، تشویق آثار اساتید و دانشجویان 44737563 2139