سمت نام و نام خانوادگی وظایف و مسئولیت ها شماره تماس مستقیم شماره تماس داخلی
رئیس گروه آقای جلال کمالی طرح های برون دانشگاهی، همایش ها 44737635 2144
کارشناس آقای احسان مبارکی سامانه پژوهشی اساتید، کارگاه ها، حمایت از پایان نامه ها 44737635 2145