نام سمت رایانامه تلفن
دکتر حمیدرضا علومی یزدی معاون پژوهشی oloumi@atu.ac.ir 44737561-2
مسعود دودانگه مسئول دفتر معاونت پژوهشی dodangeh@atu.ac.ir 44737561-2
مهدی عزیزی مسئول دفتر معاونت پژوهشی mahdi.azizi@atu.ac.ir 44737561-2