نام سمت رایانامه تلفن
دکتر عبدالساده نیسی مدیر امور پژوهشی a_neisy@atu.ac.ir 44737563
علی اکبر فتح الهی معاون مدیر امور پژوهشی fathollahi@atu.ac.ir 44737563
هادی خسروجردی مسئول دفتر مدیریت امور پژوهشی h.khosrojerdi@atu.ac.ir 44737563
شادی الواری کارشناس قطب علمی و کرسی های نظریه پردازی alvari@atu.ac.ir 48392136
علیرضا ترابی انجام امورپرتال معاونت پژوهشی | گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی | امورمربوط به رتبه بندی و رنکینگ دانشگاه artorabi@atu.ac.ir 48392487
الهام میرتهامی کارشناس دکتری پژوهش محور و پژوهانه mirtahami@atu.ac.ir 48392147
نهال ریاضی رئیس گروه برنامه ریزی پژوهشی | ارتباط با صنعت و جامعه | مراکزپژوهشی و تفاهم نامه‏ داخلی riazi@atu.ac.ir 48392116
رقیه اسدی کارشناس تشویق مقالات و بانک اطلاعات پژوهشگران m.ziyachi@atu.ac.ir 44737563
جلال کمالی اردکانی رئیس گروه روابط دانشگاهی و سمینارها | طرح های خارج از دانشگاه | همایش ها و کارگاه های داخلی Kamali@atu.ac.ir 48392144
احسان مبارکی کارشناس حمایت از پایان نامه های دانشجویی و اولویت های پژوهشی سازمان های اجرای کشور E.mobaraki@atu.ac.ir 48392116
گلپر مهرابی کارشناس طرحهای پژوهشی، گرنت، تشویق آثار Mehrabi@atu.ac.ir 48392146