نام

سمت

تلفن

دکتر عبدالساده نیسی

مدیر امورپژوهشی

44737563

علی اکبر فتح الهی

معاون مدیر امورپژوهشی

هادی خسروجردی

مسئول دفتر مدیریت امورپژوهشی

گروه برنامه ریزی پژوهشی

گلپر مهرابی

رئیس گروه برنامه ریزی پژوهشی

(طرح‌های پژوهشی دانشگاهی، گرنت، کمیته ارتقاء مهارتهای پژوهشی، امورمربوط به اساتیدممتاز)

48392146

رکسانا شمسایی

کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

(طرح های پژوهشی دانشکده ای –سامانه همایش ها)

48392136

شادی الواری

کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

(کرسی های نظریه پردازی – صدور مجوز دفاع - اعتبارسنجی مقالات و تولیدات دانشگاهی)

48392136

فاطمه سادات همایونی

کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

(ارتباط با دانشجویان ، قطب علمی ، هسته‌های علمی و نشست‌های کمک به حل مسائل کشور)

48392147

گروه پژوهش های کاربردی

جلال کمالی اردکانی

رئیس گروه پژوهش های کاربردی

(ارتباط با صنعت - طرح های خارج از دانشگاه - همایش ها و نشست‌های علمی)

48392144

الهام میرتهامی

کارشناس مسئول پژوهش های کاربردی

(کیفی سازی رساله های دانشجویی - امور مربوط به دانشجویان دکتری پژوهش محور - سامانه پرپوزال)

48392147

سیدمهدی طیبی

کارشناس پژوهش های کاربردی

(برنامه ریزی دورهای مهارتی دانشجویان - پیگیری درخواست اجرای طرح تحقیقاتی سازمانها)

 

احسان مبارکی

کارشناس پژوهش های کاربردی

(سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی –فرصت مطالعاتی داخلی –دستیارپژوهشی - حمایت از پایان نامه های دانشجویی - کارگاه‌های داخلی - پسادکتری)

48392116

رقیه اسدی

کارشناس پژوهش های کاربردی

(تشویق مقالات - سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی – آمارواطلاعات پژوهشی)

44737563

گروه ارزیابی و توسعه تولیدات علمی

نهال ریاضی

رئیس گروه ارزیابی و توسعه تولیدات علمی

(مراکزپژوهشی -  تفاهم نامه‏ داخلی - مراکز رشدوکارآفرینی)

48392116

علیرضا ترابی

کارشناس مسئول ارزیابی و توسعه تولیدات علمی

(سایت معاونت پژوهشی -رتبه بندی و رنکینگ دانشگاه  - گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی - ارتباط با ISC)

48392487

ابوالفضل امانیان

کارشناس علم سنجی

(شاخص های ارزیابی عملکرد در نظام های ارزیابی علمی و بین المللی - تهیه گزارش عملکرد - تفاهمنامه ارتباط با سازمانها)

48392116

مهشید صفایی کارشناس علم سنجی