نام سمت رایانامه تلفن
دکتر ماندانا تیشه یار مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی Tishehyar@atu.ac.ir 44737636
حمیده ادیبی مسئول دفتر همکاری های علمی و بین المللی Adibi@atu.ac.ir 44737636
df