• معرفی معاون پژوهشی
نام و نام خانوادگی: حبیب هنری

مدرک تحصیلی: دکترای تربیت بدنی

ایمیل: h.honari@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737501

معاون پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی