• کارگاه بین المللی شدن پژوهش های علمی

کارگاه بین ­المللی شدن پژوهش های علمی

سرفصل کارگاه :

- آیین تشـریفات

- مقاله نویـسی بین المللی

- مسـایل حقوقـی تولیدات علمی

- شـاخص های عمومی نشـریات بین المللی

- آشنایی با فرایند دریافت پروژه های بین المللی