اخبار

خبر روز

دریافت گرنت پژوهشی در برنامه اراسموس پلاس

پروژه خانم دکتر گلنسا گلینی‌مقدم «طرح‌ها و تجریبات اتحادیه اروپا در حوزه کتابخانه‌های عمومی(کاربست برای ایران)»

چشم انداز دانشگاه علامه طباطبائی برای آینده: تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم

بزرگترین دهکده تحقیقات آزمایشگاهی علوم انسانی کشور از سوی دانشگاه علامه طباطبائی تاسیس خواهد شد.

هفتمین دوره ارتقای مهارت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی

آشنایی با روش‌ها، استانداردها، فرایند‌ها و اشتراک تجارب نشر مقالات معتبر بین‌المللی(ISI و SCOPUS) - سه‌شنبه 5 تا جمعه 8 شهریور 1398

فراخوان مقالات علمی-پژوهشی با رویکرد کمک به حلّ مسایل کشور

بیانیه مجمع عالی علوم انسانی اسلامی طراحی مطالعات فردی و گروهی در قالب مقالات علمی-پژوهشی با رویکرد کمک به حلّ مسایل کشور

دومین مدرسه تابستانی پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشکده مطالعات ترجمه دومین مدرسه تابستانی خود را از تاریخ 15 تا ۱۹ تیرماه 1398 با موضوعات ترجمه مطبوعاتی، ادبی، و تحقیقات مطالعات ترجمه در پژوهشکده برگزار می کند.

برگزاری سومین دوره مدرسه علوم شناختی

دورۀ اول) شناخت مفاهیم و مبانی نظری علوم شناختی دورۀ دوم) شناخت تکنیک ها و ابزارهای علوم شناختی دورۀ سوم) شناخت کاربردهای علوم شناختی

همایش و نشست‌ها

دریافت گرنت پژوهشی در برنامه اراسموس پلاس

پروژه خانم دکتر گلنسا گلینی‌مقدم «طرح‌ها و تجریبات اتحادیه اروپا در حوزه کتابخانه‌های عمومی(کاربست برای ایران)»

چشم انداز دانشگاه علامه طباطبائی برای آینده: تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم

بزرگترین دهکده تحقیقات آزمایشگاهی علوم انسانی کشور از سوی دانشگاه علامه طباطبائی تاسیس خواهد شد.

هفتمین دوره ارتقای مهارت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی

آشنایی با روش‌ها، استانداردها، فرایند‌ها و اشتراک تجارب نشر مقالات معتبر بین‌المللی(ISI و SCOPUS) - سه‌شنبه 5 تا جمعه 8 شهریور 1398

فراخوان مقالات علمی-پژوهشی با رویکرد کمک به حلّ مسایل کشور

بیانیه مجمع عالی علوم انسانی اسلامی طراحی مطالعات فردی و گروهی در قالب مقالات علمی-پژوهشی با رویکرد کمک به حلّ مسایل کشور

دومین مدرسه تابستانی پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشکده مطالعات ترجمه دومین مدرسه تابستانی خود را از تاریخ 15 تا ۱۹ تیرماه 1398 با موضوعات ترجمه مطبوعاتی، ادبی، و تحقیقات مطالعات ترجمه در پژوهشکده برگزار می کند.

برگزاری سومین دوره مدرسه علوم شناختی

دورۀ اول) شناخت مفاهیم و مبانی نظری علوم شناختی دورۀ دوم) شناخت تکنیک ها و ابزارهای علوم شناختی دورۀ سوم) شناخت کاربردهای علوم شناختی

کرسی

دریافت گرنت پژوهشی در برنامه اراسموس پلاس

پروژه خانم دکتر گلنسا گلینی‌مقدم «طرح‌ها و تجریبات اتحادیه اروپا در حوزه کتابخانه‌های عمومی(کاربست برای ایران)»

چشم انداز دانشگاه علامه طباطبائی برای آینده: تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم

بزرگترین دهکده تحقیقات آزمایشگاهی علوم انسانی کشور از سوی دانشگاه علامه طباطبائی تاسیس خواهد شد.

هفتمین دوره ارتقای مهارت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی

آشنایی با روش‌ها، استانداردها، فرایند‌ها و اشتراک تجارب نشر مقالات معتبر بین‌المللی(ISI و SCOPUS) - سه‌شنبه 5 تا جمعه 8 شهریور 1398

فراخوان مقالات علمی-پژوهشی با رویکرد کمک به حلّ مسایل کشور

بیانیه مجمع عالی علوم انسانی اسلامی طراحی مطالعات فردی و گروهی در قالب مقالات علمی-پژوهشی با رویکرد کمک به حلّ مسایل کشور

دومین مدرسه تابستانی پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشکده مطالعات ترجمه دومین مدرسه تابستانی خود را از تاریخ 15 تا ۱۹ تیرماه 1398 با موضوعات ترجمه مطبوعاتی، ادبی، و تحقیقات مطالعات ترجمه در پژوهشکده برگزار می کند.

برگزاری سومین دوره مدرسه علوم شناختی

دورۀ اول) شناخت مفاهیم و مبانی نظری علوم شناختی دورۀ دوم) شناخت تکنیک ها و ابزارهای علوم شناختی دورۀ سوم) شناخت کاربردهای علوم شناختی

اخلاق در پژوهش

دریافت گرنت پژوهشی در برنامه اراسموس پلاس

پروژه خانم دکتر گلنسا گلینی‌مقدم «طرح‌ها و تجریبات اتحادیه اروپا در حوزه کتابخانه‌های عمومی(کاربست برای ایران)»

چشم انداز دانشگاه علامه طباطبائی برای آینده: تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم

بزرگترین دهکده تحقیقات آزمایشگاهی علوم انسانی کشور از سوی دانشگاه علامه طباطبائی تاسیس خواهد شد.

هفتمین دوره ارتقای مهارت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی

آشنایی با روش‌ها، استانداردها، فرایند‌ها و اشتراک تجارب نشر مقالات معتبر بین‌المللی(ISI و SCOPUS) - سه‌شنبه 5 تا جمعه 8 شهریور 1398

فراخوان مقالات علمی-پژوهشی با رویکرد کمک به حلّ مسایل کشور

بیانیه مجمع عالی علوم انسانی اسلامی طراحی مطالعات فردی و گروهی در قالب مقالات علمی-پژوهشی با رویکرد کمک به حلّ مسایل کشور

دومین مدرسه تابستانی پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشکده مطالعات ترجمه دومین مدرسه تابستانی خود را از تاریخ 15 تا ۱۹ تیرماه 1398 با موضوعات ترجمه مطبوعاتی، ادبی، و تحقیقات مطالعات ترجمه در پژوهشکده برگزار می کند.

برگزاری سومین دوره مدرسه علوم شناختی

دورۀ اول) شناخت مفاهیم و مبانی نظری علوم شناختی دورۀ دوم) شناخت تکنیک ها و ابزارهای علوم شناختی دورۀ سوم) شناخت کاربردهای علوم شناختی

همکاری های بین الملل

دریافت گرنت پژوهشی در برنامه اراسموس پلاس

پروژه خانم دکتر گلنسا گلینی‌مقدم «طرح‌ها و تجریبات اتحادیه اروپا در حوزه کتابخانه‌های عمومی(کاربست برای ایران)»

چشم انداز دانشگاه علامه طباطبائی برای آینده: تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم

بزرگترین دهکده تحقیقات آزمایشگاهی علوم انسانی کشور از سوی دانشگاه علامه طباطبائی تاسیس خواهد شد.

هفتمین دوره ارتقای مهارت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی

آشنایی با روش‌ها، استانداردها، فرایند‌ها و اشتراک تجارب نشر مقالات معتبر بین‌المللی(ISI و SCOPUS) - سه‌شنبه 5 تا جمعه 8 شهریور 1398

فراخوان مقالات علمی-پژوهشی با رویکرد کمک به حلّ مسایل کشور

بیانیه مجمع عالی علوم انسانی اسلامی طراحی مطالعات فردی و گروهی در قالب مقالات علمی-پژوهشی با رویکرد کمک به حلّ مسایل کشور

دومین مدرسه تابستانی پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشکده مطالعات ترجمه دومین مدرسه تابستانی خود را از تاریخ 15 تا ۱۹ تیرماه 1398 با موضوعات ترجمه مطبوعاتی، ادبی، و تحقیقات مطالعات ترجمه در پژوهشکده برگزار می کند.

برگزاری سومین دوره مدرسه علوم شناختی

دورۀ اول) شناخت مفاهیم و مبانی نظری علوم شناختی دورۀ دوم) شناخت تکنیک ها و ابزارهای علوم شناختی دورۀ سوم) شناخت کاربردهای علوم شناختی

دسترسی