• آرشیو اخبار و صفحات


کرسی ترویجی : "نقد نظریه پردازی چندسطحی در تئوری سازمان و مدیریت"

تاریخ درج خبر: 1397/07/15 - ساعت درج خبر: ١١:٢٢ - شماره خبر: ٦٩٩٧ - تعداد بازدید: 672


خروج