• آرشیو اخبار و صفحات


کرسی ترویجی : "مدل بندی سوآپ نکول اعتباری براساس یک فرایند شدت لوی"
صاحب کرسی: دکتر نویده مدرسی - ناقدان: دکتر سعید رضاخواه و دکتر رضا پورطاهری - دوشنبه 26 آذر 97 ساعت 12:00 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - سالن همایش
 ١٥:٥٧ - 1397/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : "نقد عملکرد سيستم بانکی دراجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا"
صاحب کرسی: دکتر محمد رجائي‌باغ‌سيائي - ناقدان: دکتر حسین عیوضلو ، دکتر ولی اله سیف - چهارشنبه 28 آبان ساعت 14 دانشکده مدیریت - سالن شورا
 ١٥:٢٨ - 1397/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : "عالم ذَر و تعهد انسان؛ جبر یا اختیار"
صاحب کرسی: دکتر صالح حسن زاده - ناقدان: علی کربلائی پازوکی و کاوس روحی - سه شنبه 13 آذر97 ساعت 13 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری
 ١٠:١٣ - 1397/09/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : "جایگاه هدایت اعتبار در سیاست پولی"
صاحب نظر : آقای دکتر علی نصیری اقدم - ناقدان : دکتر احسان خاندوزی و دکتر حسین درودیان - یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 12:15 - سالن شماره 2 - دانشکده اقتصاد
 ١٨:٢٧ - 1397/09/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : "هرمنوتیک جدید و ظهور رویکردی نوین در تفسیر باطنی قرآن"
صاحب کرسی: دکتر محمدکاظم شاکر - ناقدان: دکتر هدایت جلیلی و دکتر قاسم پورحسن - سه شنبه 6 آذر97 ساعت 13 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری
 ١٨:١٦ - 1397/09/03 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 صفحه بعدی >>