پژوهشکده ارتباطات

 پژوهشکدۀ ارتباطات

رئیس: دکتر میرزامحمدمهدی فرقانی

اهداف

گسترش فرهنگ ارتباطات در کشور

تعمیق روابط علمی، آموزشی مشترک با مراکز آموزش عالی داخل و خارج کشور

تعمیم فرهنگ ارتباطات در جامعه روستایی و شهری برای افزایش آگاهی‌ و مهارت‌ افراد جامعه در برابر علم و تکنولوژی به طور عام و تکنولوژی‌های ارتباطی به طور خاص

کمک به ایجاد نظام تحقیقاتی جامع متناسب با تکنولوژی‌های ارتباطی کشور و برقراری رابطه‌ای پویا و متوازن بین علوم‌ انسانی و فرهنگی به ویژۀ با تکنولوژی‌های نوین ارتباطی

مشارکت و همکاری با فعالیت‌های پژوهشی مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی در زمینه ارتباطات

همکاری پژوهشی با مراکز معتبر آموزشی یا تحقیقاتی غیردولتی در زمینه فنّاوری‌ اطلاعات

گروه ها

برنامه‏ ریزی و توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات

حقوق، اقتصاد و مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مطالعات فرهنگی و اجتماعی ارتباطات و فناوری اطلاعات

محل استقرار:

دهکده المپیک - پردیس مرکزی دانشگاه

تلفن: 44737510 الی 19