• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی: "جایگاه انتقال تکنولوژی پیشرفته در استراتژی امنیتی آمریکا"

تاریخ درج خبر: 1398/12/03 - ساعت درج خبر: ١١:٣٦ - شماره خبر: ١١٤١٣ - تعداد بازدید: 78


خروج