• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : "مبتنی بودن نظام حکمت اشراقی بر نظریه وحدت شهود"

تاریخ درج خبر: 1397/07/15 - ساعت درج خبر: ١٠:٣٥ - شماره خبر: ٦٩٩٥ - تعداد بازدید: 274


خروج