• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : "مدل سازی زبانی مبتنی بر شبکه های عصبی"

تاریخ درج خبر: 1397/08/14 - ساعت درج خبر: ١٠:٢٤ - شماره خبر: ٧٣٠٠ - تعداد بازدید: 438


خروج