• همایش و نشست ها


نشست علمی تخصصی : "سرمایه اجتماعی در زمانه تحریم و تورّم "

تاریخ درج خبر: 1397/10/03 - ساعت درج خبر: ١٠:٣٩ - شماره خبر: ٧٨٤٢ - تعداد بازدید: 613


خروج