• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی "پیچیدگی ارتباطی توابع بولی و حدس باز کارپ در علوم کامپیوتر نظری"

تاریخ درج خبر: 1398/02/31 - ساعت درج خبر: ١٦:٢٢ - شماره خبر: ٨٩٢٩ - تعداد بازدید: 121


خروج