مرکز پژوهش­های علوم رفتاری

رئیس: دکتر حسین اسکندری

اهداف

-
کمک به ارتقای فرهنگ تحقیقات علوم رفتاری

- مشارکت در ساماندهی فعالیت‏ های تحقیقاتی مربوط به کلیۀ رشته‌های دانشکدة روان‏شناسی‏ و‏ علوم‏تربیتی

- کمک به تقویت پیوند کارآمد بین آموزش و پژوهش‏ های علوم رفتاری

- کمک به تقویت ارتباط بین دانشگاه و نهادهای آموزش و پرورش، وزارت بهداشت

- کمک به ارتقای فرهنگ تحقیقات بین‌رشته‌ای

​گروه ها

    بنیادهای آموزش و پرورش
    مدیریت و برنامه‏ریزی آموزشی و درسی
    روان‏شناسی و مشاوره

محل استقرار:

دهکده المپیک - پردیس مرکزی دانشگاه

تلفن: 44737571 داخلی 490