اخبار

خبر روز

برنامه هفته پژوهش سال۱۳۹۹ دانشکده، پژوهشکده و مراکز تابعه

فهرست برنامه های دارای لینک وبینار از ابتدا تا 21 آذر ماه (این فهرست کامل خواهدشد)

انتصاب در پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی

این پژوهشکده شامل 4 گروه پژوهشی: "رصد و سیاستگذاری فرهنگی"، "مطالعات رفاه و مسائل اجتماعی"، "مطالعات زنان، کودکان و جوانان" و "مطالعات شهر و توسعه" می باشد.

بزرگداشت روز جهانی فلسفه سلامتی و زندگی خوب: رویکردهای نظری

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، به مناسبت روز جهانی فلسفه، همایشی را با عنوان «سلامتی و زندگی خوب: رویکردهای نظری» روز دوشنبه 10 آذرماه ماه 1399 برگزار خواهد کرد.

یادمان علامه طباطبائی(3)اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی

دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت: 9:00 تا 12:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/tabatabai

کرسی ترویجی: پیوند ظاهر و باطن قرآن با تکیه بر آیات و روایات

صاحب کرسی: دکتر محمدحسین بیات، ناقدان: دکتر حسین کلباسی اشتری و دکتر مصطفی بروجردی، دوشنبه سوم آذر 1399 ساعت 10:00 تا 12:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/ghoran

دوره جامع تولید و مدیریت محتوا به همراه تضمین شغلی و با مخاطب قراردادن دانشجویان حوزه علوم انسانی

دومین کمپ تولید محتوا شتابدهنده بانا در آذر و دی ۱۳۹۹ با حمایت مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.

همایش و نشست‌ها

برنامه هفته پژوهش سال۱۳۹۹ دانشکده، پژوهشکده و مراکز تابعه

فهرست برنامه های دارای لینک وبینار از ابتدا تا 21 آذر ماه (این فهرست کامل خواهدشد)

انتصاب در پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی

این پژوهشکده شامل 4 گروه پژوهشی: "رصد و سیاستگذاری فرهنگی"، "مطالعات رفاه و مسائل اجتماعی"، "مطالعات زنان، کودکان و جوانان" و "مطالعات شهر و توسعه" می باشد.

بزرگداشت روز جهانی فلسفه سلامتی و زندگی خوب: رویکردهای نظری

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، به مناسبت روز جهانی فلسفه، همایشی را با عنوان «سلامتی و زندگی خوب: رویکردهای نظری» روز دوشنبه 10 آذرماه ماه 1399 برگزار خواهد کرد.

یادمان علامه طباطبائی(3)اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی

دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت: 9:00 تا 12:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/tabatabai

کرسی ترویجی: پیوند ظاهر و باطن قرآن با تکیه بر آیات و روایات

صاحب کرسی: دکتر محمدحسین بیات، ناقدان: دکتر حسین کلباسی اشتری و دکتر مصطفی بروجردی، دوشنبه سوم آذر 1399 ساعت 10:00 تا 12:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/ghoran

دوره جامع تولید و مدیریت محتوا به همراه تضمین شغلی و با مخاطب قراردادن دانشجویان حوزه علوم انسانی

دومین کمپ تولید محتوا شتابدهنده بانا در آذر و دی ۱۳۹۹ با حمایت مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.

کرسی

برنامه هفته پژوهش سال۱۳۹۹ دانشکده، پژوهشکده و مراکز تابعه

فهرست برنامه های دارای لینک وبینار از ابتدا تا 21 آذر ماه (این فهرست کامل خواهدشد)

انتصاب در پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی

این پژوهشکده شامل 4 گروه پژوهشی: "رصد و سیاستگذاری فرهنگی"، "مطالعات رفاه و مسائل اجتماعی"، "مطالعات زنان، کودکان و جوانان" و "مطالعات شهر و توسعه" می باشد.

بزرگداشت روز جهانی فلسفه سلامتی و زندگی خوب: رویکردهای نظری

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، به مناسبت روز جهانی فلسفه، همایشی را با عنوان «سلامتی و زندگی خوب: رویکردهای نظری» روز دوشنبه 10 آذرماه ماه 1399 برگزار خواهد کرد.

یادمان علامه طباطبائی(3)اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی

دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت: 9:00 تا 12:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/tabatabai

کرسی ترویجی: پیوند ظاهر و باطن قرآن با تکیه بر آیات و روایات

صاحب کرسی: دکتر محمدحسین بیات، ناقدان: دکتر حسین کلباسی اشتری و دکتر مصطفی بروجردی، دوشنبه سوم آذر 1399 ساعت 10:00 تا 12:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/ghoran

دوره جامع تولید و مدیریت محتوا به همراه تضمین شغلی و با مخاطب قراردادن دانشجویان حوزه علوم انسانی

دومین کمپ تولید محتوا شتابدهنده بانا در آذر و دی ۱۳۹۹ با حمایت مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.

اخلاق در پژوهش

برنامه هفته پژوهش سال۱۳۹۹ دانشکده، پژوهشکده و مراکز تابعه

فهرست برنامه های دارای لینک وبینار از ابتدا تا 21 آذر ماه (این فهرست کامل خواهدشد)

انتصاب در پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی

این پژوهشکده شامل 4 گروه پژوهشی: "رصد و سیاستگذاری فرهنگی"، "مطالعات رفاه و مسائل اجتماعی"، "مطالعات زنان، کودکان و جوانان" و "مطالعات شهر و توسعه" می باشد.

بزرگداشت روز جهانی فلسفه سلامتی و زندگی خوب: رویکردهای نظری

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، به مناسبت روز جهانی فلسفه، همایشی را با عنوان «سلامتی و زندگی خوب: رویکردهای نظری» روز دوشنبه 10 آذرماه ماه 1399 برگزار خواهد کرد.

یادمان علامه طباطبائی(3)اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی

دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت: 9:00 تا 12:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/tabatabai

کرسی ترویجی: پیوند ظاهر و باطن قرآن با تکیه بر آیات و روایات

صاحب کرسی: دکتر محمدحسین بیات، ناقدان: دکتر حسین کلباسی اشتری و دکتر مصطفی بروجردی، دوشنبه سوم آذر 1399 ساعت 10:00 تا 12:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/ghoran

دوره جامع تولید و مدیریت محتوا به همراه تضمین شغلی و با مخاطب قراردادن دانشجویان حوزه علوم انسانی

دومین کمپ تولید محتوا شتابدهنده بانا در آذر و دی ۱۳۹۹ با حمایت مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.

همکاری های بین الملل

برنامه هفته پژوهش سال۱۳۹۹ دانشکده، پژوهشکده و مراکز تابعه

فهرست برنامه های دارای لینک وبینار از ابتدا تا 21 آذر ماه (این فهرست کامل خواهدشد)

انتصاب در پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی

این پژوهشکده شامل 4 گروه پژوهشی: "رصد و سیاستگذاری فرهنگی"، "مطالعات رفاه و مسائل اجتماعی"، "مطالعات زنان، کودکان و جوانان" و "مطالعات شهر و توسعه" می باشد.

بزرگداشت روز جهانی فلسفه سلامتی و زندگی خوب: رویکردهای نظری

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، به مناسبت روز جهانی فلسفه، همایشی را با عنوان «سلامتی و زندگی خوب: رویکردهای نظری» روز دوشنبه 10 آذرماه ماه 1399 برگزار خواهد کرد.

یادمان علامه طباطبائی(3)اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی

دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت: 9:00 تا 12:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/tabatabai

کرسی ترویجی: پیوند ظاهر و باطن قرآن با تکیه بر آیات و روایات

صاحب کرسی: دکتر محمدحسین بیات، ناقدان: دکتر حسین کلباسی اشتری و دکتر مصطفی بروجردی، دوشنبه سوم آذر 1399 ساعت 10:00 تا 12:00 https://meeting.atu.ac.ir/ch/ghoran

دوره جامع تولید و مدیریت محتوا به همراه تضمین شغلی و با مخاطب قراردادن دانشجویان حوزه علوم انسانی

دومین کمپ تولید محتوا شتابدهنده بانا در آذر و دی ۱۳۹۹ با حمایت مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.