نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی خورسندی طاسکوه

مدرک تحصیلی: دکترای مطالعات آموزشی 

ایمیل: khorsandi@gmail.com


 

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


معاون مدیر: آقای علی اکبر فتح اللهی

مسئول دفتر: آقای هادی خسروجردی

شماره تماس: 44737563