دکتر ماندانا تیشه‌یار

دارای دکترای مطالعات بین الملل از دانشگاه جواهرلعل نهرو هندوستان . وی از سال 1374 در مراکز علمی و پژوهشی مانند موسسه مطالعات ملی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، برنامه اوراسیای مرکزی در مرکز مطالعات عالی بین المللی در دانشگاه تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی و موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) به انجام پژوهش پرداخته است. وی همچنین از سال 1388 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و نیز دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران و همچنین در دانشگاه ملی اوراسیا در قزاقستان به عنوان استادیار مهمان تدریس کرده است. ماندانا تیشه یار از سال 1385 مدیر مسئول و صاحب امتیاز دوفصلنامه انگلیسی زبان سیاست بین الملل است. وی از آبان 1392 به عنوان سرپرست مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی فعالیت های خود را ادامه داده است. حوزه مطالعاتی او موضوعاتی مانند اقتصاد سیاسی انرژی، سیاست خارجی کشورهای آسیایی و آینده پژوهی را در بر می گیرد.