نام سمت رایانامه تلفن
دکتر حمیدرضا علومی یزدی معاون پژوهشی oloumi@atu.ac.ir 44737561-2
علی اکبر فتح الهی سرپرست حوزه معاونت fathollahi@atu.ac.ir 44737563
سیدقاسم خامسی مسئول دفتر معاونت پژوهشی ghasemkhamesi@atu.ac.ir 44737561-2
مهدی عزیزی مسئول دفتر معاونت پژوهشی mahdi.azizi@atu.ac.ir 44737561-2