نام

سمت

تلفن

دکتر امیر زندمقدم

مدیر امورپژوهشی

44737563

علی اکبر فتح الهی

معاون مدیرامورپژوهشی

هادی خسروجردی

مسئول دفتر مدیریت امورپژوهشی

گروه برنامه ریزی پژوهشی

گلپر مهرابی

رئیس گروه برنامه ریزی پژوهشی

(پژوهانه، واحد خدمات پژوهشی، شورای انتخاب استاد ممتاز، ارتقاء مهارتهای پژوهشی)

48392146

شادی الواری

کارشناس مسئول برنامه ریزی پژوهشی

(تشویق مقالات -  کرسی های نظریه پردازی – اعتبارسنجی مقالات و تولیدات دانشگاهی)

48392714

فاطمه السادات همایونی

کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

(قطب علمی ، هسته‌های پژوهشی و نشست‌های کمک به حل مسائل کشور، نشست علمی)

48392715

رکسانا شمسایی

کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

(طرح های پژوهشی –سامانه همایش ها)

48392136

گروه پژوهش های کاربردی

جلال کمالی اردکانی

رئیس گروه پژوهش های کاربردی

(ارتباط با صنعت - طرح های خارج از دانشگاه - همایش ها و نشست‌های علمی)

48392144

الهام میرتهامی

کارشناس مسئول پژوهش های کاربردی

(کیفی سازی رساله های دانشجویی - امور مربوط به دانشجویان دکتری پژوهش محور - سامانه پرپوزال)

48392147

مهشید صفایی

کارشناس پژوهش های کاربردی

(مرکزکارآفرینی و رشد - واحدهای پژوهشی - کمیته اخلاق در پژوهش - تفاهمنامه ارتباط با سازمانها)

48392714

احسان مبارکی

کارشناس پژوهش های کاربردی

(سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی –فرصت مطالعاتی داخلی –دستیارپژوهشی - حمایت از پایان نامه های دانشجویی - کارگاه‌های داخلی - پسادکتری)

48392145

رقیه اسدی

کارشناس پژوهش های کاربردی

(صدور مجوز دفاع - سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی - مجوز اعطاء لوگوی دانشگاه برای همایش ها - همایش های ملّی)

48392713

گروه ارزیابی و توسعه تولیدات علمی

نهال ریاضی

رئیس گروه ارزیابی و توسعه تولیدات علمی

(مراکز رشدوکارآفرینی - نظارت بر تهیه و تدوین آمارواطلاعات پژوهشی - اعضای هیأت علمی پژوهشی)

48392116

علیرضا ترابی

کارشناس مسئول ارزیابی و توسعه تولیدات علمی

(سایت معاونت پژوهشی - رتبه بندی و رنکینگ دانشگاه - دبیرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش - مجوزتبدیل پایان نامه و رساله به کتاب)

48392487