• معرفی معاون پژوهشی
نام و نام خانوادگی: حمیدرضا علومی یزدی 

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق ـ  قرادادهاي تجاري 

ایمیل: oloumi@atu.ac.ir 

شماره تماس: 44737561

معاون پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی