• معرفی معاون پژوهشی
نام و نام خانوادگی: سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

مدرک تحصیلی: دکترای علوم سیاسی

ایمیل: dehghani@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737561

 

رزومه علمی و پژوهشی