* فرصت مطالعاتی (داخلی) اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری

- فرایند درخواست فرصت مطالعاتی (داخلی) اعضای هیأت علمی
- شیوه نامه فرصت مطالعاتی (داخلی) اعضای هیأت علمی
- شیوه نامه فرصت مطالعاتی  اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت
- فرایند درخواست فرصت مطالعاتی (داخلی) دانشجویان دکتری
- شیوه نامه فرصت مطالعاتی (داخلی) دانشجویان دکتری


* درخواست تمدید و ترفیع :
-
راهنمای درخواست تمدید و ترفیع


* ثبت همایش :
-  شیوه نامه ثبت همایش در سامانۀ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC 


* دوره تحقیقاتی پسا دکتری :
- قرارداد پژوهشگر دوره پسا دكتري با استاد میزبان
- شیوه نامه دورۀ تحقیقاتی پسادکتری
- تقاضا و تعهدنامه (کاربرگ)


* نشست های علمی :
- درخواست برگزاري نشست علمي(دانشگاهي و ملي)


* همایش ملّی و داخلی :

- درخواست برگزاری همایش

- اطلاعات پایانی همایش


* تفاهم نامه :

- تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علامه طباطبائی و سازمان ها (Word) - (Pdf)


* گرنت :

- دستورالعمل اجرایی آیین نامه پژوهانه (گرنت) اعضای هیأت علمی دانشگاه

- راهنمای درخواست گرنت در سامانه پژوهشی

- جدول نحوه هزینه کرد گرنت(جدید)

- موارد استفاده از کارت پژوهانه


* طرح های پژوهشی :

- پرسشنامه پیشنهاد اجرای طرح های پژوهشی

- پرسشنامه پیشنهاد اجرای طرح های پژوهشی (بازنگری و تدوین برنامه درسی)

- فرم گزارش ناظر طرح

* نشریات معتبر برای دفاع از رساله دکتری

* تشویق آثار: شیوه نامه تشویق آثار پژوهشی


* کرسی ها :

- شیوه‌نامۀ برگزاری کرسی­ ها

- آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی

- آیین نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

 - آیین نامه شورای داوری و کمیته ناقدان کرسی ها

- نظام نامه و آیین نامه های هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره


* کارگاه های داخلی :

- شیوه نامه برگزاری کارگاه های داخلی

- پرسشنامه برگزاری کارگاه های پژوهشی


* پایان نامه ها و رساله ها :

- شیوه ‏نامه حمایت از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی

- شـیوه نامه نظارت بر پایان نامه ها و رسـاله های دانشـجویی

- شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی


* دستیار پژوهشی (ویژه دانشجویان) :

- شیوه نامه دستیار پژوهشی و کابرگ 1398


* قطب علمی :

- آیین نامه تشکیل قطب علمی(مصوب مهرماه 1397)


* هسته های پژوهشی :

- شیوه نامه هسته های پژوهشی(بازنگری آبان1398)

- پرسشنامه درخواست تاسیس هسته پژوهشی (Word)

- پرسشنامه درخواست تاسیس هسته پژوهشی (Pdf)


 *  نشست های کمک به حل مسایل کشور :

دستورالعمل برگزاری ‌نشست‌های کمک دانشگاه به حل مشکلات کشور دانشگاه علامه‌ طباطبائی

- فرم درخواست برگزاری نشست های کمک به حل مشکلات کشور

- توصیه های سیاستی نشست های کمک به حل مشکلات کشور


* دکتری پژوهش محور :

- کاربرگ 1

- کاربرگ 2

- کاربرگ 3

- کاربرگ انتخاب واحد

- کاربرگ انتخاب استاد راهنما

- فرم گزارش ارزیابی دوم رساله

- فرم گزارش ارزیابی سوم رساله

- فرم ارزشیابی آموزشی

- آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی

- آیین نامه دوره دکترا

- آیین نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل

- شیوه نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجوی دکتری پژوهش محور

- جدول برنامه زمان بندی اجرای دوره

- دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضای کمیته راهبری رساله دکتری پژوهش محور

- دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

- شیوه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور

- شیوه نامه پذیرش و ظرفیت دانشجو در دوره دکترای تخصصی

- شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری پژوهش محور


* حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی :

- حمایت مالی دانشگاه از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

- راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و پروژه کسرخدمت در حوزه نیروگاه های هسته ای

- شیوه نامه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ستاد مبارزه با مواد مخدر