* نشست های علمی :

- درخواست برگزاري نشست علمي(دانشگاهي و ملي)

* همایش ملّی و داخلی :

- درخواست برگزاری همایش

- اطلاعات پایانی همایش

* تفاهم نامه :

- تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علامه طباطبائی و سازمان ها (Word) - (Pdf)

* گرنت: دستورالعمل اجرایی آیین نامه پژوهانه (گرنت) اعضای هیأت علمی دانشگاه

- راهنمای درخواست گرنت در سامانه پژوهشی

- جدول نحوه هزینه کرد گرنت(جدید)

- موارد استفاده از کارت پژوهانه

* طرح های پژوهشی :

- پرسشنامه پیشنهاد اجرای طرح های پژوهشی

- پرسشنامه پیشنهاد اجرای طرح های پژوهشی (بازنگری و تدوین برنامه درسی)

- فرم گزارش ناظر طرح

* نشریات معتبر برای دفاع از رساله دکتری

* تشویق آثار: شیوه نامه تشویق آثار پژوهشی

* کرسی ها:

- آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی

- آیین نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

 - آیین نامه شورای داوری و کمیته ناقدان کرسی ها

- نظام نامه و آیین نامه های هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

* کارگاه های داخلی :

- شیوه نامه برگزاری کارگاه های داخلی

- پرسشنامه برگزاری کارگاه های پژوهشی

* پایان نامه ها و رساله ها :

- شیوه نامه نظارت بر پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

- شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی

 

* دستیار پژوهشی (ویژه دانشجویان) :

- شیوه نامه دستیار پژوهشی و کابرگ 1398


* قطب علمی: آیین نامه تشکیل قطب علمی(مصوب مهرماه 1397)

* هسته های پژوهشی:

- شیوه نامه هسته های پژوهشی

- پرسشنامه درخواست تاسیس هسته پژوهشی (Word)

- پرسشنامه درخواست تاسیس هسته پژوهشی (Pdf)

- فرم گزارش عملکرد هسته پژوهشی

 * نشست های کمک به حل مسایل کشور :

- فرایند برگزاری نشست های کمک دانشگاه به حل مشکلات کشور

- فرم درخواست برگزاری نشست های کمک به حل مشکلات کشور

- توصیه های سیاستی نشست های کمک به حل مشکلات کشور

* دکتری پژوهش محور :

- کاربرگ 1

- کاربرگ 2

- کاربرگ 3

- کاربرگ انتخاب واحد

- کاربرگ انتخاب استاد راهنما

- فرم گزارش ارزیابی دوم رساله

- فرم گزارش ارزیابی سوم رساله

- فرم ارزشیابی آموزشی

- آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی

- آیین نامه دوره دکترا

- آیین نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل

- شیوه نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجوی دکتری پژوهش محور

- جدول برنامه زمان بندی اجرای دوره

- دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضای کمیته راهبری رساله دکتری پژوهش محور

- دستورالعمل راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

- شیوه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور

- شیوه نامه پذیرش و ظرفیت دانشجو در دوره دکترای تخصصی

- شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری پژوهش محور

* حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی :

- حمایت مالی دانشگاه از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

- راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و پروژه کسرخدمت در حوزه نیروگاه های هسته ای

- شیوه نامه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ستاد مبارزه با مواد مخدر