• گزارش توصیفی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 

بر حسب گزارش استخراج شده از ISC   تا پایان اردیبهشت ماه سال‌جاری جمعاً بیش از ۸۸۰۰ مقاله با وابستگی سازمانی(affiliation) دانشگاه‌علامه‌طباطبائی اعم از اعضای هیأت‌علمی و دانشجو در سامانه نمایه استنادی علوم ایران به ثبت رسیده است.
از میان حدود 2080 مقاله ، مشمول استناددهی سایر پژوهشگران قرار گرفته است . سرلیست ۱۰۰ مقاله برتر این بررسی به موضوعات مرتبط با مدیریت و حسابداری تعلق دارد .

1.       سرمایه اجتماعی، مفاهیم و نظریه‌ها - سیدمهدی الوانی و سیدعلی نقوی با ۵۶ استناد

2.        بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی - علی ثقفی با ۵۴ استناد

3.       بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت - یحیی حساس یگانه با ۵۳ استناد