نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

... - ... - ...

مدیر مرکز چاپ و انتشارات

44737560

48392148

عبدالرضا گودرزی

مسئول دفتر مرکز چاپ و انتشارات

44737560

48392148

میرسعید موسوی رضوی

رئیس اداره نظارت بر چاپ

44737655

48392649

رضا دنیوی

رئیس اداره فنی و نظارت بر چاپ

44737632

48392137

سیدمحمد خسرویان

رئیس اداره چاپ و توزیع کتاب

44737655

48392582

سیدمهدی سمیعی

کارشناس مسئول مجلات علمی دانشگاه

48392138

امیر سلطانی

کارشناس نشر کتاب

48392326

نازیلا فرمانی‌انوشه

ویراستار

48392149

کبری بابائی

کارشناس مسئول نشر کتب

48392142

پریسا میرابیان

کارشناس مسئول فنی نظارت بر چاپ

48392141

سمیرا حاجی‌گلدی

گرافیست

48392141

فریده دیوباد

صفحه آرا

 

لیلا جباری

کارشناس امور قراردادها و تفاهم نامه ها

48392192