قطب علمی رویکرد نهادی به اقتصاد

تعداد بازدید:۵۳۰

اعضای هسته قطب علمی:

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضای قطب

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

دانشگاه محل خدمت

1

دکتر فرشاد مؤمنی (مدیر)

استاد

اقتصاد توسعه، اقتصاد ایران، اقتصاد نهادگرایی

دانشگاه علامه طباطبائی

2

دکتر عباس شاکری

استاد

اقتصاد کلان، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد پولی، اقتصاد ایران

دانشگاه علامه طباطبائی

3

دکتر علی اصغر بانویی

استاد

برنامه‌ریزی اقتصادی، اقتصاد کلان، جداول داده و ستانده

دانشگاه علامه طباطبائی

4

دکتر سهیلا پروین

دانشیار

اقتصاد سنجی، اقتصاد کلان

دانشگاه علامه طباطبائی

5

دکتر محمدحسین مهدوی عادلی

استاد

فلسفه و روش‌شناسی علم اقتصاد، اقتصاد توسعه، اقتصاد کلان

دانشگاه فردوسی مشهد

6

دکتر فاطمه بزازان

استاد

توسعه منطقه‌ای، جداول داده و ستانده، برنامه‌ریزی توسعه

دانشگاه الزهراء

7

دکتر حسین راغفر

دانشیار

فقر و نابرابرای، توسعه انسانی، توسعه پایدار

دانشگاه الزهراء