معرفی مدیر امور پژوهشی

دکتر حسین اصلی پور

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسین اصلی پور

تلفن: ۴۴۷۳۷۵۶۳

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

دکتر حسین اصلی پور