گروه ارزیابی و توسعه تولیدات علمی

دکتر نهال ریاضی

سمت: رئیس گروه ارزیابی و تولیدات علمی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر نهال ریاضی

تلفن: ۴۸۳۹۲۱۱۶

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

دکتر نهال ریاضی


مسؤلیت‌ها: انجام امور و ارزیابی عملکرد واحد‌های پژوهشی، ارزیابی اعضای هیئت علمی، رتبه بندی ملی و ارتباط با ISC، تنظیم برنامه راهبردی، توسعه تولیدات علمی.

دکتر لیلا قرآنی

سمت: کارشناس امور پژوهشی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر لیلا قرآنی

تلفن: ۴۸۳۹۲۱۱۶

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

دکتر لیلا قرآنی


مسؤلیت‌ها: ارزیابی عملکرد واحد‌های پژوهشی و اعضای هیئت علمی، تنظیم گزارش‌ها، همیار دانشجو

حمیده شهیدی راد

سمت: کارشناس گروه ارزيابي و توسعه توليدات علمي

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحمیده شهیدی راد

تلفن: ۴۸۳۹۲۱۳۶

آخرین بروزرسانی: ۰۷ آبان ۱۴۰۲

حمیده شهیدی راد


مسؤلیت‌ها: صدور مجوز پایگاه ها داده های علم سنجی، تنظیم گزارش های تحلیلی، بررسی و ارزیابی شاخص های رتبه بندی