معاون پژوهشی دانشگاه

دکتر داود حسین پور

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر داود حسین پور

تلفن: ۴۴۷۳۷۵۶۱

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

دکتر داود حسین پور