معاون پژوهشی دانشگاه

داود حسین پور

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیداود حسین پور

تلفن: ۴۴۷۳۷۵۶۱

داود حسین پور