معاونت پژوهشی

نام سمت رایانامه تلفن
دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی معاون پژوهشی

dehghani@atu.ac.ir

44737561-2
سیدقاسم خامسی مسئول دفتر معاونت پژوهشی ghasemkhamesi@atu.ac.ir 44737561-2
مهدی عزیزی مسئول دفتر معاونت پژوهشی mahdi.azizi@atu.ac.ir 44737561-2