معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۱۰۸۶
نام سمت رایانامه تلفن
دکتر داود حسین پور معاون پژوهشی hosseinpour@atu.ac.ir 44737561-2
سیدقاسم خامسی مسئول دفتر معاونت پژوهشی ghasemkhamesi@atu.ac.ir 44737561-2
مهدی عزیزی مسئول دفتر معاونت پژوهشی mahdi.azizi@atu.ac.ir 44737561-2