گروه پژوهشی مطالعات بنیادین قرآن

تعداد بازدید:۱۰۹۸

 گروه پژوهشی مطالعات بنیادین قرآنی

رئیس: حجت السلام دکتر محمد شعبان پور

اهداف:
گروه مطالعات بنیادین قرآنی در دانشگاه علامه طباطبائی که قطب دانشگاهی علوم انسانی منتسب به مفسر سترگ جهان اسلام است در سال 92 تاسیس و اهداف زیر را پیگیری می نماید:

- پژوهش و توسعه نظریه پردازی در نظام های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی مبتنی بر آموزه های قرآنی

- تولید علوم انسانی قرآن بنیان و توسعه دانش در گستره فرهنگ قرآنی

- تعامل و استفاده از ظرفیت های علمی، آموزشی و پژوهشی حوزه های مرتبط در سطوح ملی و بین المللی خصوصا بکارگیری ظرفیت دانشگاه متبوع در اهداف مرکز و جهت بخشی قرآنی به آن

مطالعات بنیادین قرآن
محل استقرار: دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی