معرفی مدیر همکاری های علمی بین المللی

دکتر موسی عبدالهی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر موسی عبدالهی

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۳۷۶۳۶

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

دکتر موسی عبدالهی