کرسی تخصصی

تعداد بازدید:۵۳۱

کرسی­ های تخصصی:

به کرسی ­هایی علمی اطلاق می ­شود که صاحب‌نظران در چند جلسه، در حضور شورای داوران و کمیتۀ ناقدان به ارائۀ مدعیات علمی خود به عنوان نظریه، نوآوری یا نقد می­پردازند. کرسی ­های تخصصی بر سه نوع هستند:

کرسی نظریه پردازی: ارائه نظریه علمی جدیدکه محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از وجاهت و سطح علمی لازم بوده، دارای مبانی، منطق، فرضیه و دلایل کافی و ساختار علمی منطقی باشد.

کرسی نوآوری: به ارائه روشمند هرگونه بحث علمی جدید، دیدگاه، رویکرد و یا نظریه در سطوح مختلف گفته می شود.

کرسی نقد: استقرای مستدل، متقن و مستند مجموعه محاسن و معایب یک مکتب، نظریه یا اثر علمی، در مسیر ابطال یا تکمیل آن نظریه، با رعایت ادبیات رشتۀ علمی مربوط و اخلاق نقد که از چارچوب نظری و ساختار علمی روشن برخوردار باشد.

فرایند بر گزاری کرسی های تخصصی مطابق شیوه نامه برگزاری کرسی ها می باشد.